Svalgodling

Medicinsk bakgrund

Den viktigaste och vanligaste orsaken till bakteriell svalginfektion och tonsillit är betahaemolytiska streptokocker grupp A. Även streptokocker tillhörande grupp C och G associeras till svalginfektion och ibland utbrott.
Analys avseende betahemolytiska streptokocker grupp A, C och G utförs rutinmässigt.

Utökad svalgodling

Vid komplicerade fall av svalginfektioner kan det ibland finnas skäl att utföra en bredare diagnostik. I utökad svalgodling ingår odlingsdiagnostik av bakterier som kan orsaka olika typer av luftvägsinfektioner. Den utförs på Klinisk mikrobiologi NÄL. Dessutom ingår riktad PCR-analys för Fusobacterium necrophorum och Arcanobacterium haemolyticum. PCR-analysen utförs på Klinisk mikrobiologi SU i Göteborg och besvaras och debiteras separat.

När kan det vara relevant att begära utökad svalgodling

Om patienten är immunsupprimerad, eller har ex cancer, AML (akut myeloisk leukemi), KML (kronisk myeloisk leukemi), KLL (kronisk lymfatisk leukemi) eller tumösjukdom, vid cytostatikabehandling, vid frågeställningen epiglottit, samt smittspårning avseende meningokocker.

Frågeställning gonokocker eller jästsvamp utförs på begäran på separat beställning, beställningsblankett gul A5.

Frågeställning difteri utförs på  Klinisk mikrobiologi SU, beställningsblankett.

Resistensbestämning

Betahemolytiska streptokocker förutsätts vara penicillinkänsliga. Det förekommer att betahemolytiska streptokocker grupp A, C eller G är resistenta mot erytromycin och/eller tetracyklin. Resistensbestämning mot erytromycin utförs alltid. Vid nedsatt känslighet mot erytromycin görs utvidgad resistensbestämning. Återinsjuknande i ny streptokockinfektion efter avslutad penicillinbehanding beror inte på resistens (resistens hos betahemolytiska streptokocker mot penicillin finns hittills ej rapporterad). Återinsjuknande kan bero på bl a ny smitta, tolerans (långsam avdödning) hos den infekterande bakteriestammen eller på så riklig förekomst av betalaktamas i saliven att penicillin bryts ned.


Beställningsblankett gul A5

Kryssa i svalg under kolumnen Odling luftvägar.  Ange relevanta kliniska data, ev. antibiotikabehandling, speciella frågeställningar.

Utökad svalgodling utförs på begäran, ange Utökad svalgodling i rutan för Kliniska data. Ange relevant klinisk information. 

Provmaterial

Svalg.

Provtagningsmaterial

Provtagningsset eSwab transportmedium vit skruvkork, regular pinne, art.nr 103 605 440.

Provtagning

Provtagningspinnen rullas över den ena eller båda tonsillerna. Undvik att låta provtagningspinnen beröra tungan. Finns beläggningar förs pinnen in under dessa. Den förs sedan ner röret. Bryt av pinnen vid brytskåran, skruva på korken ordentligt.

Hållbarhet, förvaring och transport

Hållbarhet 2 dygn

Kylförvaring 2-8°C

Kyltransport

Svar

1-3 dygn

Vårdcentraler utan elektroniska svar får telefonsvar på vid växt av betahemolytiska streptokocker grupp A.

I övrigt gäller elektroniska svar.

Mätprincip

Odling

Ackrediterad

Ja