Ögon, konjuktivit, kornea, keratit, endoftalmit

Medicinsk bakgrund

Medicinsk bakgrund

Konjuktivit är bindehinneinflammation som orsakas av infektiösa agens som bakterier eller virus. Bakteriella ögoninfektioner orsakas främst av luftvägspatogena bakterier, Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Betahaemolytiska streptokocker och Moraxella catarrhalis. Hos neonatala och vuxna bör man även ge akt på möjligheten av gonokocker och Chlamydia trachomatis. Växt av Koagulasnegativa stafylokocker vid konjuktivit anses tillhöra normalfloran.

Keratit är en bakteriell infektion i kornea (hornhinnan). Predisponerande faktorer är kontaktlinsbärare, trauma, korneakirurgi, och immunosuppression. Vid misstanke om keratit gör man ett kornealskrap och tar samtidigt en konjuktivalodling från båda ögonen för att kunna jämföra odlingsfynden. Enbart konjuktivalodling har mycket lite värde vid keratit.
Även om de flesta bakterier kan ge keratit, så dominerar ett fåtal arter, där Staphylococcus aureus är den vanligaste. Pseudomonas aeruginosa är mindre vanlig men ger ilskna infektioner, som snabbt kan utvecklas till svåra nekroser.

Endoftalmit är en infektion eller inflammation i ögats inre delar, ex glaskroppen eller linsen.

Hos kontaktlinsbärare ser man ofta Pseudomonas aeruginosa men även andra gramnegativa bakterier och svamp. En viktig och allvarlig viral differentialdiagnos är Herpes simplex. Även Adenovirus kan ge ögoninfektion. Hornhinnan/ kornea är normalt motståndskraftig mot bakteriella infektioner. För att infektion skall kunna utvecklas krävs ofta en betydande skada. Ett undantag är den neonatala gonokockinfektionen, som kan drabba även den intakta hornhinnan.

I nyföddhetsperioden förekommer främst Staphylococcus aureus, grupp B streptococcer och gramnegativa arter. Därutöver förekommer Chlamydia trachomatis och, någon gång, gonokocker.


Indikation

Konjuktivit (inflammation i bindhinnan)
Keratit (inflammation i kornea/hornhinnan)
Endoftalmit (infektion inuti ögat i linsen eller glaskroppen)

Obs! Vid misstanke om keratit gör man ett kornealskrap och tar samtidigt en konjuktivalodling från båda ögonen för att kunna jämföra odlingsfynden. Enbart konjuktivalodling har mycket lite värde vid keratit.

Beställningsblankett gul A5

Kryssa i rutan öga under kolumnen odling sår mm och ange provtypen i rutan för kliniska data. Ange relevanta kliniska data. Ange ev antibiotikabehandling. Ange speciell frågeställning ex jästsvamp. Vid misstanke om klamydia eller gonokocker kryssa i Klamydia /Gonokock PCR eller Gonokockodling och ange provlokal. Obs att två undersökningar kräver två beställningsblanketter, ange "1 rör" på best blanketten om så är fallet. Jästsvamparter odlas på Klinisk mikrobiologi NÄL. Övriga svamparter skickas till Klinisk mikrobiologi SU för odling.

Provtyp

Konjuktiva (sekret från bindhinnan), kornea (skrap från hornhinnan/keratithärd), kontaktlins, linsvätska, sår, ögonlock, kammarvatten, glaskroppsvätska.

Provtagningsmaterial

Konjuktivalodling:
eSwab transportmedium orange, art.nr 104267844, alt blå eSwab art.nr 103605457.

Keratitodling från kornealskrap:
Sterilt knivblad
Steril peang
Flockad pinne peelpack för virus mm, art.nr 200000997
eSwab transportmedium orange, art.nr 104267844
Alternativt eSwab transportmedium blå, art.nr 103605457
BHI-buljong
Fab-buljong

Fab-buljong och BHI-buljong beställs från klin mikro NÄL.

Punktat från främre kammare (kammarvätska) eller glaskropp:
2 sterila sprutor och kanyler
Blodlodlingsflaska BacT/ALERT PF gul, art.nr 103909719

Kontaktlins, linsvätska:
Rör med gult skruvlock och konad botten, art.nr 102769965 med tillsats av 1 ml NaCl

Provtagning

Konjuktivalsekret:

 • Vänd nedre ögonlocket och ta provet från konjuktivalsäcken samt insidan av ögonlocket. Låt pinnen suga åt sig så mycket sekret som möjligt. Undvik att beröra ögonlocksranden
 • Placera pinnen i eSwabröret, bryt av den vid brytskåran och skruva på korken ordentligt
 • Ta ett eSwabrör och gör likadant med det friska ögat

Viktigt vid keratit! Ta konjuktivalprov från båda ögonen i skilda eSwabrör. Även om infektionen bara finns i ett öga är det viktigt med en jämförande odling från andra ögat och före lokalanestesi. Märk rören "konjuktiva höger respektive vänster.

Kornealskrap vid keratit:

 • Ge lokalanestesi utan konserveringsmedel
 • Vid behov avlägsna varbeläggningar från keratithärden med steril separatförpackad pinne. Kasta sedan pinnen
 • Skrapa keratithärden med sterlit knivblad och för ner i en aerob buljong (BHI-buljong) och en anaerob buljong (Fab-buljong). Undvik kontamination!

Glaskroppsvätska, kammarvätska:

 • Aspirera med spruta
 • Spruta ner 1,5 mL aspirat i blododlingsflaskan

Om det finns en större mängd skicka även den förseglade sprutan till lab.

Kontaktlins:

Skicka linsen i sin behållare med linsvätska, alternativt i sterilt rör med gult skruvlock och konad botten med tillsats av 1 mL NaCl (NaCl förebygger uttorkning av linsen).

16s rRNA/ bakteriespecifik PCR

Utförs på Klinisk mikrobiologi Sahlgrenska. Det kan vara en lämplig undersökning vid lite provmaterial länk, eller efter insatt antibiotikabehandling.

Hållbarhet, förvaring och transport

Hållbarhet 2 dygn (gäller prover tagna i eSwab, fab-buljong och BHI-buljong). OBS! Vid misstanke om gonokocker är provet endast hållbart 1 dygn.

Kylförvaring 2-8°C

Kyltransport

Svar

Negativ odling besvaras med "Aerob odling ingen växt", "Växt av normal konjuktivalflora" eller "Växt av normal hudflora/blandflora".

Positiv odling besvaras med bakterienamn och resistensbestämning.

Svarstid 1-4 dagar.

Felkällor

 • Provtagningskontamination med normalflora
 • Felaktig förvaring eller transport
 • Bristande remissuppgifter
 • Konserveringmedel i provmaterialet

Mätprincip

Odling

PCR (Polymerase chain reaction)

Ackrediterad

Ja