Screeningodling för multiresistenta bakterier (MRB), MRSA, VRE, ESBL, ESBL-carba, MRGS

MRSA, VRE, ESBL, ESBL-carba

MRSA (Methicillinresistenta Staphylococcus aureus)

VRE (Vancomycin Resistenta Enterokocker)

ESBL (Extended Spectrum Betalactamase) ESBL-carba

Betalaktamas är en typ av enzym som ger upphov till resistens mot vanliga antibiotika av betalaktamtyp som penicilliner och många cefalosporiner. Betalaktamaser med utvidgat spektrum ger förutom detta också upphov till  resistens mot några ytterligare typer av antibiotika. Det finns många olika varianter av enzymet och dessa har olika egenskaper.

MRGS (Multiresistenta gramnegativa stavar)


Screeningodling för multiresistenta bakterier mm.

Informationen gäller för provtagning av patienter. För personal se längre ner på sidan.

Indikation

  • Vid planerad och akut inläggning på sjukhus
  • Vid mottagningsbesök screenodlas de patienter som ska genomgå större/återkommande polikliniska behandlingar
  • Patienter som har återkommande besök/inläggningar odlas vid första vårdtillfället, därefter när nya riskfaktorer tillkommer. Detta gäller även behandlande dagvårdsverksamheter, till exempel inom dialys, onkologi, hematologi eller barn.
  • Om patienten står på antibiotika ska proverna tas tidigast en vecka efter avslutad antibiotikabehandling.

Hänvisning till Vårdhygiens sida för screeningodling av MRB.

Beställningsblankett gul A5

Kryssa i önskad undersökning, MRSA, VRE eller ESBL. Ange ev känt bärarskap. Ange om pat vårdats på annat sjukhus eller land. Ange om det är screening inför operation. Misstanke om ESBL-CARBA, MRGS eller MRB anges i rutan för kliniska data. 

För MRSA - näsa, svalg och perineum: Ta en beställningsblankett till tre rör. Kryssa i MRSA (näsa, svalg, perineum).

För MRSA - annan lokal - ange provlokal samt tamen beställningsblankett per provlokal.

För VRE och ESBL - Ta en beställningsblankett per provlokal. Ange "Ett provrör" på beställningsblanketten så det tydligt framgår att man bara skickar ett provrör. Man kan också ta tvår rör.

Särskilda riskfaktorer: ta en beställningblankett per rör.

Hänvisning till Vårdhygiens sida för screeningodling av MRB.

Provmaterial

Näsvingar, svalg, perineum (MRSA)

Feces, rektum (VRE, ESBL, MRGS).

Eventuella riskfaktorer: 

Sår/hudlesioner/eksem, urin om personen har (eller har haft under den senaste veckan) KAD eller annan urinvägskatetrisering, stomier (till exempel kolostomi, urostomi), tag prov från stomikant.

hänvisning till Vårdhygiens sida för screeningodling av MRB.

Provtagningsmaterial

Provtagningsset eSwab transportmedium vit skruvkork, regular pinne, art.nr 103 605 440.

Rör med gult skruvlock och konad botten, art.nr 102769965.

Burk med brunt skruvlock och sked, art.nr 200000942.

Provtagning

Näsvingar

För in provtagningspinnen i näsan tills näsmusslorna tar emot, rotera pinnen  noggrant och dra sedan ur den. För ner provtagningspinnen i eswabröret, bryt av pinnen vid brytskåran, kasta bort den avbrutna delen och skruva noggrant på korken.

Svalg

Rotera provtagningspinnen noggrant över svalgväggen, för ner den i eswabröret, bryt av pinnen vid brytskåran, kasta bort den avbrutna delen och skruva noggrant på korken. 

Perineum

Rotera provtagningspinnen noggrant över perineum, för ner den i eswabröret, bryt av pinnen vid brytskåran, kasta bort den avbrutna delen och skruva noggrant på korken. 

Feces

Samla upp färsk avföring på uppsamlingspapper eller toalettpapper och doppa provtagningspinnens topsdel på 4-5 ställen i avföringen. För sedan ner pinnen i eswabröret, bryt av den vid brytskåran, kasta bort den avbrutna delen och skruva noggrant på korken.

Rectum

Tänk på att patienten ska ha bajsat samma dag eller högst dagen före provtagnignen.

För in provtagningspinnens topsdel ca 2 cm i rectum och rotera pinnen noggrant. Kontrollera att det finns synlig färsk avföring på pinnen. För sedan ner pinnen i eswabröret, bryt av den vid brytskåran, kasta bort den avbrutna delen och skruva noggrant på korken.

Urin

Provet tas från kateter, klampa 30 minuter före provtagning. Samla upp urin i bägare, för över till urinröret med överföringsstrå för vacuumrör för urin, eller häll över i urinodlingsrör med gul kork och konad botten.

Sår

Tvätta rent såret noggrant före provtagning med vatten eller koksalt. Avlägsna noggrant var och skorpor. Ta provet i sårkanten alternativt djupt i såret.

Stomi, ex kolostomi, urostomi

Ta provet i stomikanten

Personal

Personal som har arbetat eller vårdats utomlands screenas enbart avseende MRSA. Se särskild rutin Screening av personal avseende MRSA. 

Transport och förvaring

Hållbarhet 48 timmar. Kylförvaring och kyltransport.

Svar

"Ingen växt av" följt av bakteriens namn. 
"Växt av" följt av bakteriens namn.

Svarstid 2-4 dygn.

Obs! MRSA och VRE är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.

Mätprincip

Odling

Ackrediterad

Ja