Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Organisation

Så här styrs NU-sjukvården

Västra Götalandsregionen, där NU-sjukvården ingår, är en politiskt styrd organisation. Regionfullmäktige har det yttersta ansvaret för Västra Götalandsregionens verksamhet.

NU-sjukvårdens styrelse utövar den politiska ledningen över organisationen.

Västra Götalandsregionen tillämpar en så kallad beställar-utförarmodell för att styra ekonomi och verksamheter. Det innebär att de politiska organen inte bara har olika ansvarsområden utan också helt olika roller. Hälso- och sjukvårdsnämnderna i vårt område ger NU-sjukvården uppdrag om vilken typ av vård vi ska ge och till vilken ersättning. Dessa överenskommelser revideras årligen av politikerna i NU-sjukvårdens styrelse och Hälso- och sjukvårdsnämnderna.

NU-sjukvårdens organisation

NU-sjukvården är organiserat i tre områden. Varje område omfattar flera verksamheter. Områdescheferna är direkt underställda och rapporterar till sjukhusdirektören.

I området finns flera verksamheter, med verksamhetschef som ansvarig för varje verksamhet. Under verksamhetschefen indelas verksamheten i avdelningar och mottagningar, med avdelningschef som ansvarig. Avdelningar kan bestå av olika sektioner.

NU-sjukvården leds av sjukhusdirektören som genom delegation, dels från NU-sjukvårdens styrelse, dels från regiondirektören, är ytterst ansvarig för NU-sjukvårdens verksamhet.

NU-sjukvårdens verksamheter

Område I

 • Administration och paramedicin
 • Ambulansverksamhet
 • Akutmedicinklinik
 • Infektionsklinik
 • Kardiologiklinik
 • Neuro-och rehabklinik
 • Specialistmedicinklinik

Område II

 • Administrativ enhet
 • AnOpIVA
 • Kirurgiklinik
 • Ortopediklinik
 • Ögonklinik
 • ÖNH/Käkkirurgisk klinik

Område III

 • Administrativ enhet
 • Barn- och ungdomsklinik
 • Barn- och ungdomspsykiatri
 • Bild- och funktionsmedicin
 • Kvinnoklinik
 • Laboratoriemedicin
 • Patologi
 • Vuxenspsykiatrisk slutenvård
 • Vuxenpsykiatrisk öppenvård

Ledningskansli

 • Chefläkare och verksamhetsstyrning
 • Ekonomi och informationssystem
 • HR
 • Kommunikation och kansli
 • Strategisk planering och service

Sjukhusledning

Sjukhusledningen förbereder strategiskt viktiga ärenden inför beslut av sjukhusdirektör eller styrelse. Sjukhusledningen planerar och följer upp sjukhusets mål och resultat. Sjukhusledningen består av sjukhusdirektör, områdeschefer och stabschefer.

Sjukhusledningen består av:

 • Björn Järbur, sjukhusdirektör
 • Anders Kullbratt, biträdande sjukhusdirektör, planeringschef
 • Anne Wennberg, områdeschef område I
 • Olof Ekre, områdeschef område II
 • Majvor Martinsson, områdeschef område III
 • Kerstin Blomgren, HR-chef
 • Niklas Claesson, kommunikationschef
 • Sven Florström, ekonomichef
 • Henrik Olsson, chefläkare och utvecklingschef

Facklig samverkan

På central sjukhusnivå finns en central samverkansgrupp där viktiga sjukhusövergripande ärenden behandlas. Gruppen har gemensamt ansvar för att aktualisera frågor om verksamhetens utveckling, hälsa och arbetsmiljö. Det finns möjlighet att gemensamt delta i planerings- och beslutsprocess samt överblicka och följa upp verksamheten. 
 
Samverkan är en naturlig del av den löpande verksamheten som inkluderar såväl anställda och ekonomi som organisationsfrågor.

Arbetsmiljökommitté - Central skyddskommitté

Enligt arbetsmiljölagen kap 6, § 8 och 9 ska det finnas en arbetsmiljökommitté som planerar och följer upp hälso- och arbetsmiljöarbetet. Regler om arbetssätt, sammansättning med mera finns i arbetsmiljöförordningen §§ 8, 8a och 9. Arbetet sker inom ramen för samverkan enligt FAS 05.

Senast uppdaterad: 2019-09-10 09:44