Organisation

Så här styrs NU-sjukvården

Västra Götalandsregionen, där NU-sjukvården ingår, är en politiskt styrd organisation. Regionfullmäktige har det yttersta ansvaret för Västra Götalandsregionens verksamhet.

NU-sjukvårdens styrelse utövar den politiska ledningen över organisationen.

Västra Götalandsregionen tillämpar en så kallad beställar-utförarmodell för att styra ekonomi och verksamheter. Det innebär att de politiska organen inte bara har olika ansvarsområden utan också olika roller. De delregionala nämnderna, den operativa hälso- och sjukvårdsnämnden samt den strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden ger NU-sjukvården uppdrag om vilken typ av vård vi ska ge och till vilken ersättning. Denna så kallade vårdöverenskommelse revideras årligen.

NU-sjukvårdens organisation

NU-sjukvården är organiserat i fyra områden. Varje område omfattar flera verksamheter. 

I området finns flera verksamheter, med verksamhetschef som ansvarig för varje verksamhet. Under verksamhetschefen indelas verksamheten i avdelningar och mottagningar, med avdelningschef som ansvarig. Avdelningar kan bestå av olika sektioner.

NU-sjukvårdens verksamheter

Område I

 • Akutmottagning
 • Ambulansverksamhet
 • Internmedicin
 • Hematologi, hud och infektionssjukvård
 • Kardiologi
 • Neurologi, stroke och rehabiliteringsmedicin
 • Paramedicin
 • Specialistmedicin

Område II

 • Anestesi- operation- och intensivvård
 • Kirurgiklinik
 • Ortopediklinik
 • Ögonklinik
 • Öron-näsa-hals/Käkkirurgisk klinik

Område III

 • Barn- och ungdomsklinik
 • Barn- och ungdomspsykiatri
 • Bild- och funktionsmedicin
 • Kvinnosjukvård
 • Regional laboratoriemedicin
 • Vuxenpsykiatri

Ledning och stöd

 • Sjukhusdirektör
 • Chefsläkare och chefssjuksköterska
 • Ekonomi
 • HR
 • Informationssystem
 • Kommunikation
 • Läkemedel
 • Medicinsk teknik
 • Reception och arkiv
 • Utveckling och planering
 • Utbildning
 • Vårdhygien
 • Vårdadministrativ service

Sjukhusledning

Sjukhusledningen förbereder strategiskt viktiga ärenden inför beslut av sjukhusdirektör eller styrelse. Sjukhusledningen planerar och följer upp sjukhusets mål och resultat. Sjukhusledningen består av sjukhusdirektör, områdeschefer och stabschefer.

Sjukhusledningen består av:

 • Björn Järbur, sjukhusdirektör
 • Anders Kullbratt, biträdande sjukhusdirektör
 • Björn Kalin, Tf områdeschef område I
 • Olof Ekre, områdeschef område II och chefsläkare
 • Rose-Marie Sandberg, områdeschef område III
 • Maria Andersson, chefssjuksköterska
 • Anna Sofia Johansson, HR-chef
 • Angelica Strandberg, kommunikationschef
 • Sven Florström, ekonomichef

Facklig samverkan

På central sjukhusnivå finns en central samverkansgrupp där viktiga sjukhusövergripande ärenden behandlas. Gruppen har gemensamt ansvar för att aktualisera frågor om verksamhetens utveckling, hälsa och arbetsmiljö. Det finns möjlighet att gemensamt delta i planerings- och beslutsprocess samt överblicka och följa upp verksamheten. 
 
Samverkan är en naturlig del av den löpande verksamheten som inkluderar såväl anställda och ekonomi som organisationsfrågor.

Arbetsmiljökommitté - Central skyddskommitté

Enligt arbetsmiljölagen kap 6, § 8 och 9 ska det finnas en arbetsmiljökommitté som planerar och följer upp hälso- och arbetsmiljöarbetet. Regler om arbetssätt, sammansättning med mera finns i arbetsmiljöförordningen §§ 8, 8a och 9. Arbetet sker inom ramen för samverkan enligt FAS 05.