Forskning

Forskningen i NU-sjukvården ska bidra till att sjukhusen kan bedriva patientsäker vård av hög kvalitet och med hög tillgänglighet. NU-sjukvården ska vara en attraktiv arbetsgivare där medarbetarnas förbättringsarbeten ska bidra till ökad patientnytta.

Forsknings- och utvecklingsenheten, FoU

NU-sjukvårdens FoU-enhet är belägen på NÄL, Trollhättan. FoU-enhetens uppdrag är att stödja och stimulera olika personalkategorier att arbeta med forskning och utvecklingsarbete med nära anknytning till den bedrivna verksamheten. De ska också erbjuda medarbetarna i NU-sjukvården möjlighet att bedriva kvalificerad forskning genom tillgång till ändamålsenlig infrastruktur, handledning och utbildning.

FoU samarbetar också med andra sjukhus, universitet och högskolor, till exempel Sahlgrenska universitetssjukhuset, Sahlgrenska akademin och Högskolan Väst.

Fyrbodals Hälsoakademi

Fyrbodals Hälsoakademi är ett samarbete mellan NU-sjukvården, Högskolan Väst och Närhälsan. Syftet är att stärka parternas möjligheter att bedriva framgångsrik utbildning, forskning och verksamhetsutveckling på ett sådant sätt att resultaten kommer parterna och samhället till nytta.