Atypiska luftvägsbakterier, Legionella PCR

Medicinsk bakgrund: Legionella pneumophila, Chlamydophila psittaci, Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae

Atypiska luftvägspatogener (L. pneumophila, C. psittaci, M. pneumoniae och C. är många gånger orsak till samhällsförvärvad lunginflammation. De svarar inte på behandling med förstahandsantibiotika (betalaktamer)..

Legionella pneumophila och Chlamydophila psittaci är anmälningspliktiga enligt smittskyddslagen.

Legionella pneumophila:
Pneumoni med L. pneumophila kan orsaka akut febril luftvägssjukdom, som sträcker sig från lätt sjukdom till fatal pneumoni. Personer med nedsatt immunförsvar t.ex. transplanterade patienter, patienter med KOL samt AIDS-patienter har hög mortalitet på 15-20 %. Andra riskfaktorer är lungsjukdomar i botten, immunosuppression, rökning och alkoholkonsumtion. Yngre och äldre personer är särskilt mottagliga. Bakterien kan även ge upphov till pontiacfeber, en lindrigare självläkande sjukdom.
Sjukdomen uppträder både i epidemisk och endemisk form. L. pneumophila står för några få procent av samhällsförvärvade pneumonier. 

Positiva resultat bör tolkas i relation till den kliniska bilden, samt tas hänsyn till att legionella är vanligt förekommande i vatten, även dricksvatten.

Symtom:
Oftast hög feber, huvudvärk och muskelvärk. 

Behandling:
Antibiotika

Smittvägar:
Smitta sker genom inandning av vatten i aerosolform. Att få i sig bakterien via dryck orsakar inte sjukdom. Smitta mellan personer förekommer oftast inte.

Förekomst:
L. pneumophila förekommer naturligt i jord och vattensamlingar tex vattenledningar, klimatanläggningar, duschar och bubbelpooler. Luftkonditionering och kyltorn står generellt för de största utbrotten, enstaka vårdrelaterade fall förekommer varje år i Sverige.

Chlamydophila psittaci:
C. psittaci orsakar sjukdomen ornitos (psittakos/ papegojsjuka) som kan leda till svår luftvägsinfektion och ett livshotande sjukdomstillstånd. Alla människor är mottagliga för C. psittaci. Genomgången infektion ger inte säker immunitet. 

Symtom:
Patienten får ofta influensaliknande och diagnosen kan försenas på grund av okarakteristisk klinisk bild utan hosta och utan biljud över lungorna. I sådana fall påvisas pneumonin endast med röntgen. Relativ bradykardi vid feber, lymfkörtelförstoring, encefalitbild, hepatit, perimyokardit, artrit, njurpåverkan och erythema nodosum (knölros) har beskrivits i förloppet som kan utvecklas till livshotande.

Behandling:
Antibiotika

Smittvägar:
Smitta mellan människor har förekommit, men är ovanlig. Infektionsdosen är låg, relativt få organismer räcker för att ge en infektion.

Förekomst:
Smittämnet förekommer främst i vilda fåglars avföring och kan spridas till människa via kontaminerat damm som inandas tex vid rengöring av fågelbord, fönsterbrädor och takrännor. Bakterien kan överleva relativt länge i miljön.

Mycoplasma pneumoniae:
Bakteriern är en vanlig orsak till luftvägsinfektion och samhällsförvärvad pneumoni, speciellt hos unga vuxna. I sällsynta fall kan en mycoplasmainfektion kompliceras bl a av myocardit, meningit, Guillain-Barrés syndrom, erythema nodosum och hemolytisk anemi. Sporadiska fall förekommer året om men återkommer epidemiskt med 4-5 års intervall. Positivt resultat bör tolkas i relation till den kliniska bilden, då man har påvisat Chlamydophila pnemoniae-DNA hos enstaka friska personer.

Symtom:
Insjuknandet går långsamt med retande torrhosta och huvudvärk.

Behandling:
Antibiotika rekommenderas i regel endast vid lunginflammation.

Smittvägar:
Bakterien smittar endast via luftburen droppsmitta mellan personer och spridningen är stor inom familjen. Större utbrott kan inträffa i slutna enheter, tex militärförläggningar. Smittämnet utsöndras och kan detekteras i luftvägarna lång tid, veckor till månader, efter utläkning. Reinfektion förekommer.

Chlamydophila pneumoniae (TWAR) är vanlig och många infekteras före 20-årsåldern. Den kan yttra sig i olika former av luftvägsinfektioner såsom rinit, faryngit, bronkit, sinuit och ibland pneumoni. Bakterien är temperaturkänslig och inaktiveras snabbt utanför människokroppen.

Positivt resultat bör tolkas i relation till den kliniska bilden, då man har påvisat C. pnemoniae-DNA hos enstaka friska personer.

Symtom:
Mild pneumoni som oftast ger hosta under lång tid.

Behandling:
Infektionen självläker oftast och därför behandlas den sällan med antibiotika. Antibiotikabehandling kan dock vara aktuellt vid utbrott.

Smittvägar:
Smittar via aerosoler från luftvägarna och endast mellan människor.

Förekomst:
Bakterien är vanlig i befolkningen. Kan orsaka utbrott på t.ex. äldreboenden, militärförläggningar mm. Seroprevalensen i befolkningen är hög.

 


Indikation

Misstanke om luftvägsinfektion med s k atypiska luftvägsbakterier. Diagnostiken innefattar påvisning av Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila pneumoniae, Legionella pneumophila och Chlamydophila psittaci.

Misstanke om legionärssjuka. Diagnostik odling eller PCR. Legionella PCR finns som tilläggsanalys och påvisar olika Legionella arter inklusive L. pneumophila. Analysen kan efterbeställas på nedre luftvägsprover som utfallit negativa i PCR för Atypiska luftvägsbakterier. Debitering sker separat.

Beställningsblankett gul A5

Kryssa i Atypiska luftvägsbakterier PCR. Vid misstanke om legionärssjuka anges även "Legionellaodling" i rutan för Kliniska data. Ange symtom och ev antibiotikabehandling.

Efterbeställning av Legionella PCR

Kontakta Klinisk mikrobiologi, NÄL, Trollhättan, 010 435 30 30.

Separat beställning av Legionella PCR

Baktlab SU beställningsblankett.

Assynjabeställning

ATYP-LU_SV   (Atypiska luftvägsbakterier bakre svalgväggsprov)

ATYP-LU_Ö   (Atypiska luftvägsbakterier övrig provlokal) Provlokal anges i anamnes.

Provmaterial

Bakre svalgvägg, sputum, trachsekret, bronksekret, BAL, borste, lungvävnad.

Observera att prov från bakre svalgväggen har låg känslighet för Legionella pneumophila och Chlamydophila psittaci. Vid misstanke om dessa agens krävs prov från nedre luftvägar.

OBS! Legionella PCR utförs endast på nedre luftvägsprover. 

Provtagningsmaterial

Provtagningsset eSwab transportmedium vit skruvkork, regular pinne, art.nr 103 605 440. (Bakre svalgvägg)

Rör med gult skruvlock och konad botten, art.nr 102769965. (trachsekret, bronksekret, BAL, borste, lungvävnad)

Sputumburk med transporthylsa, art.nr 102764651.

Provtagning

Trachealsekret, bronksekret, BAL, borste, lungvävnad: För ner provet i det sterila röret, skruva på korken. Ingen tillsats i röret. Om det endast finns tillgång till litegrann trach- eller bronk- sekret använd eSwab transportmedium.

Bakre svalgvägg: Rotera pinnen 4-5 gånger över bakre svalgväggen, för sedan ner den i röret, bryt försiktigt av vid brytskåran och kasta bort överskottspinnen. SKruva på korken noggrant i gängorna.

Hållbarhet, förvaring och transport

Hållbarhet 

  • BAL, bronksekret och borste 12 timmar
  • Bakre svalgväggsprov (eSwab) 2 dygn
  • Sputum och trachsekret 1 dygn
  • Legionella PCR 7 dygn

Kylförvaring 2-8°C

Kyltransport

ALLA RÖR MED SKRUVKORK SKA HA TRANSPORTHYLSA I RÖRPOSTEN!

Svar

  • Atypiska luftvägsbakterier analyseras en gång om dagen inom ordinarie arbetstid alla dagar i veckan. Svar till Melior.
  • Legionella PCR utförs på Baktlab SU, Göteborg helgfria vardagar. Separat provsvar och debitering.
  • Legionellaodling utförs när Legionella påvisas i PCR. Separat provsvar.

Mätprincip

PCR (Polymerase Chain Reaction) för Atypiska luftvägsbakterier PCR: diagnostiken syftar till att påvisa DNA från L. pneumonphila (inklusive alla legionella pneumophila serogrupper), C. psittaci, M. pneumoniae och C. pneumoniae.

PCR för Legionella PCR: diagnostiken syftar till att påvisa DNA från olika legionellaarter, inklusive L. pneumophila, alla serogrupper.

Odling

Ackrediterad

Nej