Sputumodling, Legionellaodling

Medicinsk bakgrund

Sputumodling är motiverad vid tillstånd som medför produktiv hosta. Det är viktigt att provet innehåller material från nedre luftvägarna. Det bör därför tas när sekret finns ansamlat, helst på morgonen och med hjälp av sjukgymnast. Vid misstänkt pneumoni är det av värde att även ta blododling. Odling från nasofarynx kan ej ersätta sputumprov.
Legionellaodling utförs vid begäran.

Från varje sputumprov läggs ett preparat för att bedöma relationen mellan epitelceller och inflammatoriska celler. Relationen mellan dessa två celltyper är avgörande för att bedöma om provet är representativt för de nedre luftvägarna eller ej.

I svaret anges vilka bakteriearter som påvisats i signifikant mängd. Samhällsförvärvade pneumonier orsakas som regel av pneumokocker, Haemophilus influenzae eller Moraxella catarrhalis. Pneumonier uppkomna hos immunosupprimerade eller sjukhusvårdade patienter orsakas ofta även av andra bakterier än de som anges ovan.


Beställningsblankett gul A5

Kryssa i Sputum under kolumnen Odling luftvägar. Ange relevanta kliniska data samt ev antibiotikabehandling. Ange om Legionella önskas.

Odling avseende tuberkulos utförs vid Klinisk mikrobiologi SU. Använd beställningsblankett för Klinisk mikrobiologi SU, se länk.

Provmaterial

Sputum

Provtagningsmaterial

Sputumburk med transporthylsa, artikelnummer 102764651.

Provtagning

Låt patienten före provtagningen skölja munnen med vatten (sedan ev. protes tagits ut). Upphostningen spottas direkt i sputumburken. Sputumprov bör helst tas på morgonen och om möjligt innan antibiotikabehandling inleds.

Hållbarhet, förvaring och transport

Hållbarhet 1 dygn

Kylförvaring 2-8°C

Kyltransport

Svar

Sputumodling 2-3 dygn

Legionellaodling 3-10 dygn

Negativt svar; Ingen växt av patogena bakterier i signifikant mängd

Positivt svar; Bakteriens namn + resistensbestämning

Relevanta bakteriearter kvantifieras inom intervallen 100 000 - 1 000 000 respektive 1 000 000 cfu/ml.

Mätprincip

Odling, mikroskopi

Ackrediterad

Ja