Sårodling, sårsekret, aerob och anaerob odling

Medicinsk bakgrund

Sårodling tas för att kunna rikta behandling vid kliniska tecken till infektion i öppna sår som operationssår, traumatiska sår, sticksår, brännsår, impetigo, infekterade exem, bensår e t c.

Aerob odling innebär att provet undersöks avseende förekomst av aeroba bakterier. Denna odlingstyp är lämplig för ytliga infektioner.

Aerob och anaerob odling innebär att provet undersöks på förekomst av både aeroba och anaeroba bakterier. Provmaterial från djupa mjukdelsinfektioner, abscesser, operationssår etc undersöks på detta sätt. Om anaeroba bakterier särskilt misstänks noteras det på remissen.

Alla öppna sår härbärgerar bakterier exempelvis från omgivande hud. Många kroniska sår som trycksår och bensår är förorenade med tarmbakterier (gramnegativa stavar) utan att dessa är orsak till infektion. Bakterier som orsakar infektion hittas lättast i prov taget från sårkanter efter rengöring. En noggrann rengöring av såret måste därför göras innan odling tas.

Koagulasnegativa staphylokocker ger sårinfektion nästan uteslutande i närvaro av främmande kropp som protes eller kateter. För provets handläggning är det därför av största vikt att uppgifter om sårets art och lokalisation samt eventuell nedsatt motståndskraft hos patienten anges på remissen.

Pasteurella multocida kan ge allvarliga infektioner efter hund- och kattbett. Gramnegativa tarmbakterier är för det mesta lågpatogena och har tveksam significans i öppna sår med undantag av t. ex. operationssår och brännskador.

Speciellt varma sommrar förkommer fynd av Vibrio bakterier i sårodlingar. Kallas ibland för badsårsfeber. Om flera bakterietyper påvisas i sårsekret, kan detta vara tecken på otillfredsställande provtagningsmetodik och bör föranleda förnyad provtagning.

Odling avseende jästsvamp utförs vid begäran.


Beställningsblankett gul A5

Kryssa i ytlig eller djup infektion under kolumnen "Odling sår". Kryssa i eller ange vilken typ av sår samt var på kroppen det sitter. Ange symptom och frågeställning, ev misstanke om underliggande osteit, evl nedsatt immunitet eller bakomliggande sjukdom som ex diabetes. Ange eventuell antibiotikabehandling och/eller antibiotikaallergi.

Provmaterial

Sårsekret

Provtagningsmaterial

Provtagningsset eSwab transportmedium vit skruvkork, regulär pinne, art.nr 103 605 440.

Provtagning

Mekanisk sårrengöring utföres med fuktad tork (koksalt eller vatten). Prov tas med provtagningspinne från sårets botten eller vid gränsen till frisk vävnad. Pinnen nedförs därefter i provtagningsröret, bryt av pinnen vid brytskåran och skruva på korken ordentligt.

Hållbarhet, förvaring och transport

Hållbarhet eSwab transportmedium 2 dygn

Kylförvaring 2-8°C

Kyltransport

Svar

Positiv odling besvaras "Växt av" följt av bakteriens namn, följt av resistensbestämning.

Negativ odling besvaras "Aerob och anaerob odling ingen växt".

Aeroba bakterier 1 - 3 dygn

Anaeroba bakterier 2-5 dygn

Bedömning

Fynd av betahemolytiska streptokocker och Staphylococcus aureus rapporteras och resistensbestäms. Dock anges resultatet av resistensbestämningen av betahemolytiska streptokocker i sår endast om stammen har nedsatt känslighet för erytromycin eller om uppgifter angående antibiotikabehandling eller antibiotikaallergi finns angivet på beställningsblanketten. Betahemolytiska streptokocker är känsliga för penicillin, någon resistensutveckling har ännu ej rapporterats. 

Gramnegativa stavar koloniserar ofta ytliga kroniska sår men kan även orsaka infektion framför allt vid olika bakomliggande orsaker som diabetes mellitus och nedsatt immunförsvar. I övrigt bedöms relevans och undersöks olika bakteriearter som hittas i provet utifrån uppgifter på remissen.

Mätprincip

Odling

Ackrediterad

Ja