Nasopharynxodling

Medicinsk bakgrund

Haemophilus influenzae, pneumokocker och Moraxella catarrhalis förekommer ofta i nasofarynx hos friska barn men relativt sällan hos vuxna utan symptom från luftvägarna. Bakteriefloran i nasofarynx har vissa likheter med den bakterieflora som kan påvisas i mellanörat vid otit. Däremot är överensstämmelsen med floran i nedre luftvägar eller käkhåla inte lika god. Klinisk relevans vid fynd av någon eller några av dessa bakterier måste bedömas mot bakgrund av detta faktum. Vuxna med pneumokockpneumoni härbärgerar ofta pneumokocker i nasofarynx.

Indikation för provtagning är akut otit, laryngit, pneumoni, epifaryngit, meningit och långvarig hosta hos barn. Kontroll av bärarskap av meningokocker ger bättre utslag vid svalgodling än nasopharynxprov.

Målbakterier från nasopharynxodling är Streptococcus pneumoniae, Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis, Streptococcus pyogenes och Streptococcus dysgalactiae.

Misstanke om klinisk infektion med eller asymptomatiskt bärarskap av Corynebacterium diphteriae (difteri), odling utförs på Klinisk mikrobiologi, SU, se länk.


Beställningsblankett gul A5

Kryssa i Nph Allmän under kolumnen Odling luftvägar. Ange relevanta kliniska data samt ev antibiotikabehandling. Ange ev misstanke om meningokockbärarskap.

Provmaterial

Nasopharynxsekret

Provtagningsmaterial

Provtagningsset eSwab transportmedium blå med vuxen nph pinne, art.nr 103605457.

Provtagningsset eSwab transportmedium blå, med pediatrisk nph-pinne, art.nr 104267851.

Provtagning

Luta patientens huvud bakåt. För in pinnen i näsan mot bakre näsväggen tills du känner ett lätt motstånd. Rotera pinnen och låt den vara kvar 10 sekunder. Dra ut pinnen och placera den i röret, tryck ner den lite längre pinnen och bryt av den vid brytskåran. Skruva åt locket så det inte läcker.

Hållbarhet, förvaring och transport

Hållbarhet 2 dygn

Kylförvaring 2-8°C

Kyltransport

Svar

Negativ odling besvaras:

Vid odling ingen växt eller Växt av normal övre luftvägsflora.   

Positiv odling besvaras:

"Växt av" följt av bakteriens namn  och ev resistensbestämning.

Svarstider

2-4 dagar

Mätprincip

Odling

Ackrediterad

Ja