Norovirus akut PCR, calicivirus, vinterkräksjuka

Medicinsk bakgrund

Gruppen Calicivirus består av olika grupper av Norovirus och Sapovirus. Calicivirus orsakar stora återkommande årliga epidemier i samhället, framförallt på vinterhalvåret. Calicivirus är också vanligt som smitta på sjukhus. Inte sällan måste hela sjukhusavdelningar stängas för sanering. Flera livsmedelsburna utbrott rapporteras årligen.

Norovirus finns i hela världen och kan drabba alla åldersgrupper. Virus utsöndras i mycket stora mängder främst i avföringen och det kan spridas på olika sätt:

  • via direkt eller indirekt kontakt med smittade personer, även kräkningar kan smitta,
  • via dricksvatten, via råa skaldjur eller grönsaker som förorenats med avloppsvatten
  • via livsmedel som hanterats och förorenats av en person som är eller nyligen har varit sjuk. Livsmedel utgör i detta fall en transportör av smittämne

Viruset har vid utbrott visat sig vara synnerligen smittsamt. Smittade personer kan vanligen sprida smitta upp till två dygn, ibland längre, efter symtomfrihet. Långtidsbärare av norovirus är känt. Inkubationstiden är 12-48 timmar. Symtomen är illamående, kräkningar, diarré, ibland även buksmärtor, huvudvärk, yrsel och feber. Sjukdomen är självläkande inom några dygn. Man blir inte immun och återinsjuknande är ganska vanliga.

  • PCR-analysen som utförs hos oss detekterar de två humanpatogena grupperna av Norovirus (genogrupp 1 och 2). Analysen detekterar inte sapovirus. Norovirus dominerar dock vid både samhällsförvärvad infektion och vid utbrott inom vårdinrättningar. 

Felkällor:

Ett negativt prov utesluter inte infektion. Prov kan ha tagits vid fel tidpunkt i sjukdomsförloppet med för få virus närvarande eller så kan det vara en annan släkt av calicivirus. Faeces kan innehålla inhiberande substanser, vilket leder till att resultat inte kan erhållas.


Obs! Norovirus ingår även i analysen Viral gastroenterit-PCR som detekterar norovirus, sapovirus, astrovirus rotavirus och adenovirus. Den analysen körs endast dagtid och är ingen akutanalys.

Analyseras

Vardagar dagtid 07:30-19:00; prover analyseras vid ankomst till lab.

Vardagar jourtid 21:30-05:00; prover analyseras varannan timme.

Vänligen observera att provsvar för prover satta från ca kl 18:30 svaras ut tidigast kl 21.30!

Helgdagar dagtid 07.30-15.00; prover analyseras vid ankomst till lab.

heldagar jourtid 18:30-06:00; prover analyseras varannan timme.

Vänligen observera att provsvar för prover satta från ca kl 14:30 svaras ut tidigast kl 18:30!

Beställningblankett gul A5

Kryssa i Norovirus akut PCR. Ange insjukningsdatum, symtom och svarsmottagare.

Provmaterial

1-2 ml faeces eller kräkning

Provtagningsmaterial

Plastburk/rör med brun kork och sked, artikelnummer 200000942.

Hållbarhet, förvaring och transport

Hållbarhet 2 dygn

Kylförvaring 2-8°C

Kyltransport

Analysen ska ske inom 48 timmar efter insjuknande.

Svar

  • Norovirus påvisat/ Ej påvisat
  • Positiva fynd rapporteras till SME och vårdhygien

Svarstid vardagar inom 1 dygn. Övriga tider kan svarstiden vara lite längre.

Mätprincip

PCR

Ackrediterad

Analysen är ackrediterad för feces.

Analysen är inte ackrediterad för kräkning, men erfarenhet talar dock för att Norovirus med stor säkerhet kan påvisas i kräkning med PCR-teknik.