Positiv utveckling inom patientsäkerhet

Det här är en arkiverad äldre nyhet. För aktuella nyheter, gå till Aktuella nyheter.

Västra Götalandsregionen (VGR) granskar löpande patient-säkerhetsarbetet i sjukhusförvaltningarna. I den senaste rapporten visar NU-sjukvården bra resultat, jämfört med VGR och riket, men rapporten lyfter också fram områden där vården kan bli bättre.

– Jag är stolt över alla våra chefer och medarbetare som kämpar med att utveckla våra verksamheter och skapa bästa möjliga vård för våra patienter, kommenterar NU-sjukvårdens sjukhusdirektör Björn Järbur.

– När mycket av fokus är på stram ekonomi och minskad bemanning, är det viktigt att komma ihåg att vi ger våra patienter riktigt bra vård!

Lägst andel vårdrelaterade infektioner bland sjukhusen i VGR

Under andra kvartalet 2019 förekom vårdrelaterade infektioner vid 4,5 procent av alla vårdtillfällen i somatisk slutenvård. Det är den lägsta andelen bland sjukhusen i VGR och dessutom lägre än det regionala målvärdet (<5%).

Bra utveckling inom STRAMA-arbetet

Antibiotikaanvändingen fortsätter att minska och under 2019 är NU-sjukvården det sjukhus i VGR med lägst andel antibiotikaförskrivningar i slutenvården. Dessutom sparas medvetet användandet av vissa antibiotikagrupper till tillfällen då de verkligen behövs, vilket är positivt för arbetet mot resistens. Arbetet med antibiotikaronder är sannolikt en viktig orsak till de positiva resultaten.

Bäst utfall inom standardiserade vårdförlopp (SVF) för cancervården

Inom flertalet SVF uppvisar NU-sjukvården bra resultat och bäst utfall i regionen. Särskilt framgångsrikt är arbetet med ”one stop clinic”. Urologin i NU-sjukvården är snabbast i landet med att utreda urinblåsecancer. Också för ledtiden för SVF prostatacancer är NU-sjukvården bäst i landet.

Förekomsten av trycksår fortsätter minska

Andelen patienter med trycksår fortsätter att minska, men når fortfarande inte måltalet (<5% patienter med förekomst av trycksår kategori 2-4). Varje år genomförs två punktprevalensmätningar avseende trycksår och under de senaste åren har resultaten långsamt blivit bättre mellan varje mätning. Däremot finns skillnader mellan vårdavdelningar som visar att det är viktigt att hela tiden ha trycksårsarbetet i fokus.

Också utmaningar för att göra vården bättre

Bland de utmaningar som NU-sjukvården behöver förbättra framöver nämns i rapporten bland annat en sjunkande andel patienter med höftfraktur som opereras inom 24 timmar. Det är bland annat orsakat av begränsad operationskapacitet.

Inom vuxenpsykiatrin lyfter rapporten fram ett par kvalitetsindikatorer där NU-sjukvården behöver förbättra resultaten. Det handlar om andel patienter med affektiv sjukdom som återfaller i affektivt skov inom 12 månader, där NU-sjukvården uppvisar sämre resultat än VGR och riket. Det pekas också på brister i registrering i kvalitetsregister inom psykiatrin.

Detta är frågor som vuxenpsykiatrins nya organisation, som träder ikraft vid årsskiftet, ska arbeta vidare med.

Bakgrund

Kvalitets- och patientsäkerhetscontrolling genomförs två gånger årligen och är en del av ägarens uppsiktsplikt. Regionala riktlinjer och plan för patientsäkerhet 2019 utgör underlag till patientsäkerhetscontrollingen.

Läs rapporten

Kontakt

NU-sjukvårdens presstjänst

telefon 010-435 65 01
e-post nu.kommunikation@vgregion.se