Albumin, Csv-

System

Cerebrospinalvätska 

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi.

Provtagning

  • Om fler analyser tas samtidigt se provtagning för Csv-Celler
  • 2 mL cerebrospinalvätska i polypropylenrör (plaströr) med skruvpropp.
  • Omedelbart till Klinisk kemi

Referensintervall

Ålder   Koncentration
6 mån - 15 år   < 225 mg/L
15 - 45 år   < 320 mg/L
> 45 år   < 420 mg/L

Storhet och enhet

Masskoncentration, mg/L 

Mätprincip

Turbimetri

Ackrediterad

Ja

Medicinsk bakgrund & indikation

Hjärnans kapillärer har en kraftigt minskad permeabilitet jämfört med övriga organ, därför man har infört begreppet blod-hjärnbarriär. Detta innebär att proteiner i serum inte kommer att passera över hjärnans kapillärer i samma utsträckning som i andra organ. Albumin bildas endast i levern och utsöndras därifrån till blodet. Allt albumin i likvor har därför kommit från serum via blodhjärnbarriären. Detta förhållande kan utnyttjas diagnostiskt genom att bestämma albuminkvoten (likvoralbumin/plasmalbumin), vilket ger ett mått på blod-hjärnbarriärens funktion.

Det finns två principiellt olika orsaker till en ökad albuminkvot:

  1. ”Blod-hjärn barriär skada”. Detta ses vid en rad tillstånd med ökad kapillärpermeabilitet, tex. infektioner, tumörer, trauma, och cerebrosvaskulära sjukdomar.
  2. Avflödeshinder för likvor. Spinala tumörer, inflammatoriska sjukdomar i ryggmärgen eller nervrötter som hindrar passagen av likvor.

Hos nyfödda och framförallt prematurer är blod-hjärn barriären inte färdigutvecklad , varför man ser höga värden på albuminkvoten. Normalt finner man också en viss ökning av albumin-kvoten med ökande ålder.

Indikation
Indikation för albuminkvot.
Bedömning av blod-hjärn barriär funktion