Vankomycin, P-

System

Plasma

Remiss

Beställs elektroniskt alt. Beställningsblankett Klinisk kemi.

Provtagning

  • 5 mL eller 7 mL rör Li-heparin med gel (ljusgrön propp). Kapillärprov i motsvarande mikrorör.
  • Hållbarhet och förvaring efter centrifugering:

    - 7 dygn i kyl

     14 dygn i < -10 °C

    - Då rör ska förvaras >48 timmar eller i frys ska plasman vara avpipetterad.

Minsta volym

60 µL plasma

Referensintervall

Terapeutisk riktområde (steady state; dalvärde) 15-20 mg/L; hos kritiskt sjuka patienter, vid stafylokockinfektion med MIC-värden >1 mg/L eller infektion i svåråtkomlig lokal 20-25 mg/L.

Storhet och enhet

Masskoncentration, mg/L

Mätprincip

Turbidimetri

Ackrediterad

Ja

Medicinsk bakgrund & Indikation

Vankomycin är ett cellväggssynteshämmande glykopeptidantibiotikum med baktericid effekt mot grampositiva bakterier. Substansen tillförs intravenöst för systemiskt bruk; peroral tillförsel medför obetydlig systemabsorption och används endast vid enteriter. Vankomycin metaboliseras obetydligt och 80% av en given dos utsöndras oförändrad i urinen inom 24 timmar. Vid normal njurfunktion är halveringstiden ca 4-6 timmar (2-3 timmar hos barn); vid nedsatt njurfunktion är utsöndringen avsevärt fördröjd. Förhöjd serumkoncentration ökar risken för biverkningar såsom hörselskador, och serumkoncentrationsbestämning kan vara särskilt motiverad vid fler riskfaktorer för hörselskada (t ex nedsatt hörsel i anamnesen, samtidig behandling med andra ototoxiska läkemedel såsom aminoglykosider).

Intravenöst vankomycin administreras 2-4 gånger per dygn; glesare vid nedsatt njurfunktion. Terapigrupp infektion i VGR rekommenderar (2015-11-17)5 att koncentrationsbestämning tas ca 24 timmar efter inledd behandling (dvs vanligen inför dos 3 eller 4) och därefter med 1-3 dagars intervall. Rekommenderat dalvärde (omedelbart före nästa doseringstillfälle) är enligt samma källa 15 – 20 mg/L, dock kan 20 – 25 mg/L eftersträvas till kritiskt sjuka patienter, vid stafylokockinfektion med MIC-värden >1 mg/L eller infektion i svåråtkomlig lokal, exempelvis osteomyelit. Indikation för att mäta toppvärden saknas eftersom vankomycins bakterieavdödning är tidsberoende (tid över MIC) och inte koncentrationsberoende.

Indikation
Optimera behandlingseffekt och undvika toxicitet.