FoU-utlysning riktad till NHV-tillstånd, nationellt vårduppdrag cancer och ERN

Utlysning riktad till forskning och utveckling (FoU) inom vårdområden som omfattas av NHV-tillstånd, nationellt vårduppdrag för cancerdiagnos eller ingår i ERN

Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) tilldelas utifrån universitetssjukhusets
särskilda uppdrag medel från Västra Götalandsregionen (VGR) för strategiska
satsningar till exempel för att bedriva aktiviteter som ska stärka
universitetssjukhusets roll att sprida kompetens och ny metodik, samt
producera nationell högspecialiserad vård (NHV). Det utgår också en
motfinansiering från ALF-medel för att förstärka forskning och utveckling
inom prioriterade områden.

Syfte
Den aktuella utlysningen sker årligen och syftar till att främja forskning och utveckling inom
vårdområden som omfattas av ett NHV-tillstånd, nationellt vårduppdrag för cancerdiagnos och sällsynta diagnoser definierade som medlemskap i Europeiska referensnätverk (ERN).

Vem är behörig att söka?
För att vara behörig för ansökan ska huvudsökande vara anställd vid ett verksamhetsområde
(VO) som uppfyller något av följande kriterier:
• VO bedriver vård som omfattas av ett NHV-tillstånd
eller
• VO bedriver vård som omfattas av nationellt vårduppdrag för cancerdiagnos
eller
• VO bedriver vård som innefattar sällsynta diagnoser definierade som medlemskap i Europeiska referensnätverk (ERN)
För aktuella vårdområden se lista nedan.

Vad kan medel användas till?
FoU-medel ska gå till uppstart och utveckling av kliniskt inriktat FoU-arbete. Resultatet av FoU-arbetet ska ha betydelse för SU:s NHV-uppdrag, nationella vårduppdrag för cancerdiagnos och medlemskap i ERN.
Exempel på vad medel kan användas till:
• Uppbyggnad av infrastruktur (till exempel lönemedel för forskningspersonal eller
kostnader för utrustning)
• Höja akademisk kompetens (till exempel adjungering, gästprofessur)
• Stöd för kortvarig (1–2 år) delfinansiering av klinisk doktorand vid uppstart av nytt
eller nya projekt
• Uppstart av kliniska studier. Medel kan också sökas för pågående projekt som
utvecklas i en ny riktning till fördel för aktuella vårdområden.
• Uppbyggnad av nytt kvalitetsregister eller utveckling av etablerat kvalitetsregister
• Uppstart av biobank/translationell forskning
Notera! Etablerad eller på annat sätt finansierad FoU-infrastruktur, kompetensförsörjning,
eller forskningsaktivitet kan inte påräkna stöd.

Hur mycket och hur länge?
Stöd kan beviljas för maximalt två år och högsta belopp per ansökan är 500 000 kronor per år. Projekt som redan tilldelats medel under två år kan inte söka på nytt.

Vad ska ingå i ansökan?
Ansökan skickas in via avsedd mall i ansökningsverktyget. Länk finns på NHV-kontorets sida på intranätet. https://insidan.vgregion.se/forvaltningar/su/vard/kvalitet-chpatientsakerhet/
nationell-hogspecialiserad-vard-nhv/

Ansökan ska innehålla:
* Projektbeskrivning
* Beskriv projektets relevans för NHV, nationellt vårduppdrag för cancerdiagnos
eller ERN och hur det ingår i den övergripande planen för det aktuella
vårdområdet
* Ge en kort sammanfattning av det aktuella projektet. OBS! Ingen komplett
forskningsplan.
* Beskriv hur projektet kan förväntas att inom överskådlig tid förbättra
förutsättningarna för patienter inom ovan nämnda områden
* Beskriv vad som är nytt i projektet och vad medel ska användas till
* Beskrivning av (forsknings)gruppens sammansättning. Ge en tydlig redogörelse för
hur kompetensen ser ut i gruppen och eventuella multiprofessionella samarbeten.
* Forskningsplan på max 5 sidor inklusive referenser i typsnitt Times New Roman och
teckenstorlek 12 (om ansökan avser klinisk forskning)
* Intyg från verksamhetschef vid VO ansvarigt för NHV-tillståndet, det nationella vårduppdraget för cancerdiagnos eller för ERN-medlemskap. Detta för att bekräfta att projektet ingår i den övergripande FoU-planen för aktuellt vårdområde. Särskild blankett finns för detta i systemet.
* Attest av verksamhetschef för det VO där huvudsökande är anställd sker med hjälp av Mobilt BankId. Detta för att bekräfta att huvudsökande har möjlighet att utnyttja beviljade medel.
* Redogörelse för annan aktuell finansiering kopplat till projektet
* Tidplan
* Finansieringsplan utöver den finansiering som erhålls här
* Finansieringsplan för fortsatt finansiering från och med år tre om projektet sträcker sig över mer än två år
* Godkännande från etikprövningsnämnden (måste finnas när ansökan skickas in om ansökan avser klinisk forskning)

Allmän handling
Ansökan är en allmän handling. Alla ansökningar som inkommer till Västra
Götalandsregionen och som avser ALF-medel är allmänna handlingar.
Ansökningsinformation kommer att föras över till VGR:s databas FoU VGR.

Ansökningsperiod
Utlysningen öppnar 2022-04-01 och sista ansökningsdag är 2022-05-16. Ansökan ska göras elektroniskt i ansökningsverktyget ResearchWeb: https://www.researchweb.org/is/alfgbg

Granskning och bedömning
Medel avser att stödja klinisk forskning och utveckling av betydelse för SU:s NHV-uppdrag, nationella vårduppdrag för cancerdiagnos och medlemskap i ERN. Arbetet bör på kort eller lång sikt bedömas vara av potentiell betydelse för patienter inom dessa områden. Medel fördelas efter värdering enligt fastställda bedömningskriterier av en bedömningskommitté.
Samverkansorganet Medi-sam Forskning tillsammans med NHV-kontoret utser ledamöter i bedömningskommittén vilken består av fem medlemmar. Det är viktigt att ansökan formuleras så att den kan förstås även av de som inte har specialkompetens inom området.

Ansökningarna bedöms enligt fyra kriterier:
Syfte med sökt stöd Poängsätts 1–4
Här bedöms huruvida resultatet av projektet/arbetet på ett betydelsefullt sätt kan bidra till att öka kunskapen och utveckla vården inom det aktuella vårdområdet. Bedömningen avser resultat av specifika nya forskningsprojekt och/eller forskningsinriktning, men även effekten av ny infrastruktur som på ett betydelsefullt sätt möjliggör kommande forskning och utveckling.
• 4 – Synnerligen viktig, nyskapande och mycket väl underbyggd
• 3 – Viktig, nyskapande och underbyggd
• 2 – Endast av måttligt vikt, måttligt nyskapande och otillräckligt underbyggd
• 1 – Oklar, och/eller utan betydelse och nyhetsvärde, och/eller underbyggd

Beskriven metodik för att uppnå syfte (genomförbarhet) Poängsätts 1–4
Under denna rubrik bedöms om arbetets övergripande design, metodologi och arbetsplan är av
sådan kvalitet att syftet uppnås, alternativt att frågeställningarna för det enskilda forskningsprojektet besvaras inom den angivna tiden. Om ansökan avser medel för uppbyggnad av infrastruktur bedöms tillvägagångssätt för hur detta ska ske.
• 4 – Föredömlig design och arbetsplan. Helt adekvat metodologi. Den sökande har
övertygande visat att syftet kommer att uppnås.
• 3 – God design och arbetsplan. Väsentligen adekvat metodologi. Den sökande har gjort sannolikt att arbetet kommer att kunna bidra till att syftet uppnås.
• 2 – Viss tveksamhet vad avser design och/eller arbetsplan och/eller metodologi. Det är osäkert om arbetet kommer att kunna bidra till att syftet uppnås.
• 1 – Stora brister vad avser design och/eller arbetsplan och/eller metodologi. Arbetet bedöms inte kunna bidra till att syftet uppnås.
Kompetens i gruppen som söker stöd Poängsätts 1–4 Under denna rubrik bedöms gruppens kompetens avseende klinisk forskning och utveckling
av betydelse i relation till SU:s NHV-uppdrag, nationella vårduppdrag för cancerdiagnos och medlemskap i ERN.

* 4 – Mycket hög kompetens
* 3 – Hög kompetens
* 2 – Adekvat kompetens
* 1 – Låg kompetens

Relevans i relation till NHV-tillstånd, nationella vårduppdrag för cancerdiagnos eller ERN (patientnytta) Poängsätts 1–4 och viktas genom att poängen räknas dubbelt vid sammanvägningen.

Under denna rubrik bedöms i vilken utsträckning syftet med arbetet kan förväntas stärka och utveckla SU:s NHV-uppdrag, nationella vårduppdrag för cancerdiagnos eller ERNmedlemskap vilket i förlängningen gynnar berörda patientgrupper. Höga poäng förutsätter att relevansen är tydlig och sannolik, det vill säga att resultaten kan förväntas att inom överskådlig tid (5–10 år) förbättra förutsättningarna för patienter inom det aktuella området.
För höga poäng krävs också en tydlig beskrivning av hur arbetet ingår i den övergripande forsknings- och utvecklingsplanen för det aktuella vårdområdet. Ha gärna dialog med ansvarig verksamhetschef och akademirepresentant inom verksamhetsområdet.

• 4 – Arbetet har mycket goda förutsättningar att ge resultat som inom överskådlig tid
kan få stor betydelse för patienterna inom det aktuella vårdområdet.
• 3 – Arbetet har förutsättningar att ge resultat som inom överskådlig tid kan få stor
betydelse för patienterna inom det aktuella vårdområdet.
• 2 – Det är tveksamt om arbetet har förutsättningar att ge resultat som inom överskådlig
tid kommer att kunna påverka förutsättningarna för patienterna inom det aktuella
vårdområdet.
• 1 – Arbetet saknar förutsättningar att ge resultat som inom överskådlig tid kan påverka förutsättningarna för patienterna inom det aktuella vårdområdet.

När kommer besked?
Besked ges i juni 2022.

När ska medlen börja användas?
Nyttjandet av stödet ska påbörjas 2023-01-01.

Rapportering
Sökande för beviljade ansökningar ska rapportera till NHV-kontoret årligen. Rapporteringen
avser ekonomi, utveckling och resultat. Rapporteringen sker i ResearchWeb.

Kontakt vid frågor gällande utlysningen
NHV-kontoret, nhv-kontoret@vgregion.se

För teknisk support vid ansökan
support@researchweb.org

Aktuella vårdområden
NHV-tillstånd
Ansvarigt
verksamhetsområde
Behandling av barnglaukom och barnkatarakt Ögonsjukvård
Viss vård vid endometrios Kvinnosjukvård
Viss vård vid preimplantatorisk genetisk diagnostik Kvinnosjukvård
Hjärtkirurgi på barn och ungdomar Barnhjärtcentrum
Hjärtkirurgi på vuxna med medfödda hjärtfel Thorax
Hjärttransplantation Transplantationscentrum
Viss kraniofacial kirurgi Plastikkirurgi
Levertransplantation Transplantationscentrum
Lungtransplantation Transplantationscentrum
Viss vård vid förvärvad ryggmärgsskada Neurosjukvård
Viss vård vid prolaps- och inkontinens
Transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt (TIPS)
Primär skleroserande kolangit (PSC)
Intensivvård där levertransplantation kan vara indicierat
Kvinnosjukvård
Specialistmedicin
Specialistmedicin
Anestesi-Operation-
Intensivvård Sahlgrenska
ERN
Rare Craniofacial Anomalies, (ERN CRANIO) Plastikkirurgi
ERN on Rare Hepatological Diseases, (ERN RARELIVER)
Specialistmedicin
Rare Hereditary Metabolic Diseases (Metab-ERN) Neurologi Psykiatri
Habilitering
ERN for Rare Neuromuscular Diseases (ERN EURONMD)
Medicin barn
ERN on Rare Urogenital Diseases, (ERN eUROGEN) Kirurgi barn
Rare and Complex Epilepsies (ERN EpiCARE) Neurosjukvård
Rare endocrine conditions (Endo-ERN) Specialistmedicin
Rare respiratory diseases (ERN LUNG) Medicin barn
Paediatric Cancer (ERN PaedCan) Barncancercentrum
Rare Immunodeficiency, Autoinflammatory and
Autoimmune Diseases (ERN RITA)
Medicin barn
Transplantation in children (ERN TRANSPLANTCHILD)
Medicin barn
Rare adult solid cancers (ERN Euracan) Kirurgi Sahlgrenska
Rare neurological diseases (ERN-RND) Psykiatri kognition och äldrepsykiatri
Nationellt vårduppdrag för cancerdiagnos
Analcancer - Radiokemoterapi i botande syfte Onkologi
Analcancer - Kirurgi i botande syfte Kirurgi Östra
Bukspottkörtelcancer - Kirurgi i botande syfte vid lokalt avancerad bukspottkörtel- och periampullär cancer
Kirurgi Sahlgrenska
Cancer i bukhinnan - CRS/HIPEC vid spridd cancer Kirurgi Östra
Gallvägscancer - Kirurgi i botande syfte vid perihilära gallvägstumörer
Transplantationscentrum
Malignt melanom - Isolerad hyperterm perfusion Kirurgi Sahlgrenska
Sarkom - Avancerad diagnostik och behandling av barn och vuxna med skelett- och mjukdelssarkom i extremiteter och bålvägg samt buksarkom
Kirurgi Sahlgrenska
Testikelcancer - Retroperitoneal lymfkörtelutrymning Urologi
Vulvacancer - Kirurgisk och onkologisk behandling i botande syfte
Kvinnosjukvård