Att söka anslag från Cancerfonden

Ni missar väl inte att söka anslag från Cancerfonden – för forskare som vill ägna sig åt cancerforskning Sista ansökningsdag för samtliga anslag är torsdag 6 oktober 2022 kl. 15:00.

Postdoktortjänst (3 år)

Ändamål: Att gagna cancerforskning genom att rekrytera framgångsrika, yngre forskare till området. Postdoktorutbildningen ska helst äga rum vid annan institution och med annan handledare än under forskarutbildningen och är avsedd att bedrivas i Sverige. 
Den sökande ska ha disputerat efter 1 juli 2019 (d v s för högst tre år sedan) men före sista ansökningsdag se eventuella undantag på hemsidan.

All övrig information om anslaget och hur du söker hittar du här

Senior Investigator Award (6 år)

Ändamål: Syftet är att bereda etablerade och väl kvalificerade cancerforskare som inte har en sluttjänst inom universitetsorganisation möjlighet att under en sexårsperiod på heltid ägna sig åt cancerforskning. 
Tjänsten kan kombineras med max 20 procents bisyssla, exempelvis klinisk tjänst. Innehavare av lektors- eller professorstjänst är icke behörig att ansöka, se eventuella undantag på hemsidan.
Den sökande ska inneha en docentur eller ha motsvarande vetenskaplig kompetens. Den sökande ska ha disputerat efter 1 juli 2010 (d v s för högst 12 år sedan).  Se eventuella undantag på hemsidan.

All  information om anslaget och hur du söker hittar du här

Junior Investigator Award (6 år)

Ändamål: Syftet är att rekrytera disputerade cancerforskare som vill etablera självständig forskning och ge möjlighet att under en sexårsperiod på heltid ägna sig åt cancerforskning. Sökande med postdoktoral forskningsmeritering prioriteras. Tjänsten kan kombineras med max 20 procents bisyssla, exempelvis klinisk tjänst. Innehavare av lektors- eller professorstjänst är icke behörig att ansöka om Junior Investigator Award. Se eventuella undantag på hemsidan.
Den sökande ska ha disputerat efter 1 juli 2015 (d v s för högst sju år sedan) men före sista ansökningsdag. Se eventuella undantag på hemsidan.

All information om anslaget och hur du söker hittar du här

Senior/Junior Clinical Investigator (50-70%, 6 år)

Ändamål: Syftet är att bereda kliniskt verksamma, disputerade cancerforskare, såväl etablerade som yngre, möjlighet att under en sexårsperiod på mellan 50–70% ägna sig åt cancerforskning.

Sökande får inte inneha sluttjänst inom universitetsorganisation. Anslaget kan tas ut fritt under sex år och resterande arbetstid är avsedd för klinisk verksamhet. Innehavare av lektors- eller professorstjänst är icke behörig att ansöka om Junior. Se eventuella undantag på hemsidan.

Den sökande till Senior Clinical Investigator Award ska vara kliniskt verksam samt ha disputerat efter 1 juli 2007 (d v s för högst 15 år sedan).  Se eventuella undantag på hemsidan.

All information om anslaget och hur du söker hittar du här

Fellowship inom Vårdforskning (3 år) nytt!

Ändamålet: Sökandens forskningsprojekt ska vara inom området vårdforskning, dvs patientnära forskning och interventioner som har till syfte att ge cancerpatienter och deras närstående god livskvalitet och hälsa under och efter diagnos och behandlingar.
Den sökande till Fellowship inom vårdforskning ska inneha doktorsexamen. Innehavare av lektors- eller professorstjänst är icke behörig att ansöka om Fellowship inom området vårdforskning. Se eventuella undantag på hemsidan.

All information om anslaget och hur du söker hittar du här