Transfusionskomplikationer

Komplikation vid blodtransfusion kan antingen uppträda * i direkt anslutning till transfusion eller inom de närmaste timmarna * med en fördröjning på dygn/veckor eller * med en fördröjning på veckor/månader. Kännedom om orsaken är ofta nödvändig för att adekvata motåtgärder skall kunna sättas in.

HANDLÄGGNING AV AKUTA TRANSFUSIONSREAKTIONER
enligt Socialstyrelsens gällande författning.

Vid inträffad transfusionskomplikation:

  1. Avbryt omedelbart transfusionen.
  2. Håll venvägen öppen, ge intravenös infusion av 0,9 % NaCl eller Ringer-acetat-lösning.
  3. Meddela ansvarig/jourhavande läkare på vårdavdelningen. Notera reaktionen i transfusionsjournalen.
  4. Kontrollera att patientens identitet stämmer med blodenhetens följesedel och att AB0- och RhD-grupp på blodenhetens etikett är förenlig med patientens journaluppgift om blodgrupp.

Om ansvarig läkare bedömer att komplikationen skall utredas:

  1. Skicka blodpåsen och nytaget patientprov till blodcentralen och remiss som anger omständigheterna.
  2. Mät patientens timdiures, notera urinens färg.
Typ av reaktion Symptom Orsak

Klinisk handlingsplan

 

Allergisk, lätt Klåda urtikaria Oftast okänd, ibland antikroppar mot plasmaproteiner Steg 1-4 ovan. Ge antihistamin i.v. Fortsätt transfusionen om symptomen upphört inom 30 min. I annat fall tillämpa något av alternativen nedan.
Allergisk, svår och febril Ångest, klåda, frossa, feber, oro, ansiktsrodnad, tachycardi, blodtrycksfall, anafylaktisk reaktion Antikroppar mot leukocyter, trombocyter, plasmaproteiner (IgA), mikrobiell kontamination av blodkomponent som gett toxikemisepsis. Steg 1-6 ovan. Ge antihistamin, antipyretika, ev kortikosteroider. Vid fortsatt transfusion, ge leukocytfria komponenter. Chockbehandling vid anafylaktisk reaktion. Till patient med anti-IgA ges tvättade erytrocyter, resp. IgA-fri plasma. Vid misstänkt sepsis blododla, ge antibiotika.
Akut hemolytisk Ångest, bröst- och ländsmärtor, huvudvärk, oro, dyspné, frossa, feber, chock, blodtrycksfall, röd urin, hemoglobinemi, oförklarlig blödning Intravaskulär hemolys p g a blodgruppsoförenlighet. Gramnegativ sepsis p g a bakteriekontaminerad blodkomponent.

Steg 1-6 ovan. Chockbehandling, adrenalin, oxygen, ev kortikosteroider. Forcerad diures med vätska och diuretika vid hemoglobinemi. Kontakta regional blodcentral för ev plasmabyte vid massiv hemoglobinemi eller DIC. Vid misstänkt sepsis blododla, ge antibiotika. Utred snarast.

Enbart lätt och måttlig urtikaria antecknas i patientens journal, men behöver i regel inte utredas med provtagning. Lätta reaktioner utreds efter ansvarig läkares bedömande.

Svår komplikation skall alltid rapporteras till blodcentralen och utredas.

Vid säkerställd eller misstänkt svår transfusionskomplikation tag kontakt med Blodcentralens jourhavande läkare.

  1. PROVER OCH REMISSER TILL BLODCENTRALEN: Remiss till Blodcentralen: Rapport transfusionskomplikation skall vara fullständigt ifylld och innehålla uppgift om typ av reaktion, given mängd blod och typ av blodkomponent och blodenhetens nummer.
  2. Blodprov taget före transfusionen (finns i regel på Blodcentralen i form av blodprov taget för BAS-test eller MG-test).
  3. 2 st  EDTA-rör (lila propp), 7 mL taget i samband med att transfusionen avbryts eller vid komplikationens uppträdande.
  4. Påsen med den givna blodkomponenten skall också skickas till Blodcentralen (transfusionsaggretatet skall sitta kvar)!