Transfusion av blodkomponenter

HÄMTNING AV BLODKOMPONENT
Vid hämtning av blodkomponent på Transfusionsmedicin skall handling med patientens personnummer medtas för kontroll av personnummer och namn på blodkomponentens transfusionsdokument.

TRANSFUSION AV BLODKOMPONENTER
Reservation av blodkomponenter - Se BESTÄLLNING AV BLODKOMPONENTER En läkare som ordinerar en transfusion ska dokumentera ordinationen.

Blodtransfusion får utföras av läkare eller sjuksköterska. Ansvaret för identitetskontroll av patienten och övriga kontrollåtgärder vid transfusion åvilar den som ger blodkomponenten. Socialstyrelsen har utfärdat föreskrifter om åtgärder i syfte att förhindra förväxlingar inom sjukvården, SOSFS 1998:2. Förutom dessa skall enligt SOSFS 2009:29 följande kontrolleras:

IDENTITETSKONTROLL
• Identitetskontroll skall ske antingen genom att patienten ombeds uppge namn och personnummer eller genom att dessa uppgifter avläses på patientens identitetsband. • Uppgifter om blodmottagaren på blodenhetens följesedel överensstämmer med hans eller hennes styrkta identitetsuppgifter.
• Följesedelns uppgifter om tappningsnummer överrensstämmer med blodenhetens etikettuppgifter
• Blodenhetens uppgifter om blodkomponenten och dess särskilda egenskaper överensstämmer med ordinationen
• Blodenhetens blodgrupp är förenlig med blodmottagarens
• Förenlighetsprövning för erytrocytenheten är godkänd • Hållbarhetstiden för blodenheten inte har överskridits
• Hemolys, koagel, missfärgning, grumlighet eller läckage inte förekommer

Blodenheten vänds 8 – 10 gånger före anslutning till transfusionsaggregatet

REGISTRERING AV TRANSFUSION
Registrering av blodnummer skall göras i patientens journal, på särskild transfusionsjournal genom inklistring av etiketten från blodenheten samt anteckning av typ av blodkomponent, datum och tid för transfusionen och ansvariges signatur. Patienten skall observeras under transfusionen - vid tecken på reaktion avbryts denna. Reaktion - även lindrig - skall rapporteras och antecknas i patientjournalen.

FÖRVÄRMNING AV BLOD
Vid tillförsel av stora mängder blod eller blodtransfusion till patient med uttalat starka köldagglutininer bör blodet förvärmas till 37 grader. En blodvärmare skall användas som skall kunna kontrolleras med avseende på inställning och funktion så att överhettning ej riskeras.

TILLSATS TILL BLODKOMPONENTER
Blodkomponenter får ej blandas med infusionslösningar eller läkemedel i någon form. Undantag härifrån utgör steril fysiologisk NaCl avsedd för infusion. Om patienten ej reagerat, fortsätter transfusionen med önskad dropptakt. Proceduren upprepas för varje blodkomponent som transfunderas.

TRANSFUSIONSAGGREGAT
Transfusionsaggregatet skall vara försett med ett filter och transfunderas enligt tillverkarens bruksanvisning.

TRANSFUSIONSTID
Erytrocytkoncentrat och färskfryst plasma bör ha transfunderats inom fyra timmar från det att enheten kopplats till aggregatet till dess att transfusionen avslutats. Trombocytkoncentrat ges under cirka 30 minuter om inte volymen är för stor i förhållande till patientens kroppsyta och hjärtkapacitet.

BIOLOGISK FÖRPROV
Biologisk förprov utförs i speciella fall. 10-15 mL blod  tillförs patienten snabbt. Därefter inställes aggregatet på långsammast möjliga dropptakt. Patienten övervakas noga under 20 minuter. Om puls- eller andningsfrekvens påtagligt ökar eller om patienten på annat sätt blir påverkad eller klagar över smärtor måste transfusionen omedelbart avbrytas.

ANVÄND BLODENHET SPARAS
När transfusionen avslutas sparas några mL i påsen minst två timmar. Kvarvarande mängd av blodkomponenten och påsen kan komma att behövas för kontroll vid transfusionsreaktion.

ÅTERAPPORTERING
Enligt SOSFS 2009:29 ställs krav på återrapportering av varje utförd transfusion eller annan slutlig användning av blodkomponenten. Detta sker antingen via Melior och InterInfo eller följesedel (signerad kopia på följesedel skickas till Transfusionsmedicin) i direkt anslutning till transfusionen.