BAS-test och MG-test

Förenlighetsprövning

Förenlighetsprövning krävs inför transfusion av erytrocytenheter.
Förenlighetsprövning kan utföras med:

  • BAS-test - utförs normalt
  • MG-test - utförs när patienten har irreguljära erytrocytantikroppar eller vissa andra blodgruppsserologiska avvikelser.

BAS-test resp. MG-test tar i normalfallet ca 60 min att utföra.

BAS-TEST (Blodgrupps- och Antikropps Screening-test

Denna innebär att blodgruppen kontrolleras mot tidigare utförd blodgruppering och att förekomst av eventuella irreguljära erytrocytantikroppar undersöks.
Om BAS-testen är u a och patienten ej haft transfusionsreaktion, kan inom den närmaste 5-dygns-perioden räknat från provtagningsdatum, erytrocytenheter utlämnas direkt efter datoriserad kontroll av patient och givaruppgifter. För barn < 4 mån gäller att BAS-test är giltig till barnet är 4 mån gammalt.
Om giltig BAS-test finns kan erytrocytenheter beställas per telefon. BAS-test kan beställas före eventuell operation utan att erytrocytenheter beställs samtidigt.

MG-TEST (Mottagar - Givar - Test)

Vid förekomst av irreguljära erytrocytantikroppar och vissa andra blodgruppsserologiska avvikelser måste patientens plasma testas mot varje erytrocytenhet. Antal beställda erytrocytenheter ska anges.
MG-testade erytrocytenheter reserveras högst 4 dygn.