Provtagning och provhantering, blodgruppering, DAT, BAS-test och MG-test

Provmärkning

Vid provmärkning skall SOSFS 2009:29 samt NU-sjukvårdens riktlinjer följas:
Innan blodprovtagning påbörjas skall provtagningsrör vara märkta med patientens identitetsuppgifter och provtagningsdatum.

Vid provtagningen utförs identitetskontroll enligt SOSFS 2009:29. 
För icke identifierade patienter märks rör och beställningsblankett med uppgifter på sådant sätt att koppling mellan patient och prov säkerställs.
För nyfödda barn anges på rör och beställningsblankett födelseår, månad, dag, efternamn, kön samt identitetsnummer enligt identitetsband. Mammans namn och personnummer skall stå med på beställningsblanketten.

I samband med provtagningen skall den som tagit blodprovet intyga under ”ID-kontroll utförd enl. gällande föreskrifter intygas”  att identitetskontroll mot blodmottagare är utförd och att märkningen av provbeställningen och provtagningsrören är fullständig och överensstämmer med blodmottagarens identitetsuppgifter.

Felaktig identitet kan leda till transfusion med felaktig blodgrupp vilket kan leda till allvarlig transfusionskomplikation med i värsta fall döden.

Prov för blodgruppering och prov för BAS-test eller MG -test bör, enligt Socialstyrelsen (SOSFS 2009:29), av säkerhetsskäl tas vid två separata tillfällen. Blodgruppen blir då kontrollerad vid två olika tillfällen.

I vissa, medicinskt akuta fall är denna regel dock inte möjlig att tillämpa.

Prov som inte tagits enligt gällande föreskrifter, t ex där beställningsblanketten saknar provtagarens namnunderskrift, utförs ej.

Remiss

 • Patientens personnummer (eller annan identitetsuppgift), efternamn och förnamn på sådant sätt att identiteten är väl läsbar
 • Önskad undersökning
 • Vid MG-test ska önskat antal erytrocytenheter anges
 • Transfusionsdatum
 • Diagnos
 • Om varit/är gravid. Datum för beräknad förlossning samt även datum för ev. given RhD-profylax
 • Om patienten tidigare fått blod skall detta noteras samt datum/år för senast givna blodtransfusion
 • Särskilda upplysningar. Till exempel tidigare påvisade irreguljära erytrocytantikroppar.
 • Identitetskontroll

Provmängd

 • EDTA-rör, 7 mL. Minsta provvolym är 2 mL
 • Navelsträngsprov: EDTA-rör 3-4,5 mL blod
 • Spädbarn minst 500 mikroliter kapillärblod, microtainer-rör EDTA

Provet får vara högst 5 dygn gammalt för blodgruppering och ej äldre än tre dygn för BAS-test och MG-test.

Det är viktigt att se till att provet inte blir utspätt, tex vid provtagning ur koppling till dropp.
Utspätt prov kan göra att man inte upptäcker antikroppar. Kan ge en falsk negativ BAS-test.

Förvaring

Prov förvaras i kyl före analys. Bör vara Transfusionsmedicin tillhanda inom 24 timmar.

Intern transport

Prov till Transfusionsmedicin lämnas till Laboratoriemedicin.

Extern transport

Transport av prover sker i godkänd transportlåda med Regiontransporten, alternativt skickas med post i transportkuvert för biologiska prover.