BAS-test

Medicinsk bakgrund

BAS-test innebär att blodgruppen kontrolleras mot tidigare utförd blodgruppering och att förekomst av eventuella irreguljära ("inte förväntade") erytrocytantikroppar undersöks. Om BAS-testen är utan anmärkning och patienten inte haft någon transfusionskomplikation, kan erytrocytenheter lämnas ut inom den närmaste 5-dygns-perioden räknat från provtagningsdatum.
För barn < 4 mån är BAS-testen giltig tills barnet är 4 mån gammalt. BAS-test kan beställas före eventuell operation utan att erytrocytenheter beställs samtidigt. 


Analysprincip

  • BAS = Blodgruppskontroll och AntikroppsScreening. För att erhålla BAS-test erfordras giltig blodgruppering.

Provtagning

EDTA-rör 7 ml (lila kork), minsta provvolym är 2 ml.

Kapillärt prov kan tas på spädbarn och svårstuckna, microtainerrör EDTA, 500 µl (lila kork).

OBS! Prov för blodgruppering och BAS-test ska tas vid två separata tillfällen. Endast i akuta fall kan man ta dem samtidigt enligt författning SOSFS 2009:29.

Förvaring/Hållbarhet

Prov för BAS-test tas i direkt anslutning till beställning av erytrocytenheter och får vara högst 3 dygn gammalt. Provet förvaras i kyla i avvaktan på transport till Transfusionsmedicin.

Beställning

Blodgrupperingsundersökning rekvisition blodkompnenter (rosa) eller alternativ beställningssedel.

OBS! Provtagaren intygar med sin namnteckning att identitetskontroll är utförd enligt Socialstyrelsens gällande författning.
Beställningsblankett där provtagandes namnteckning saknas analyseras inte.
Om samtidig blodbeställning önskas ska det på beställningsblanketten framgå hur många enheter som rekvireras samt transfusionsdag.

Svarsrutin

  • BAS-test utan anmärkning besvaras med "BAS-test giltig för blodutlämning t.o.m. (datum)".
  • BAS-test med anmärkning utreds med antikroppsidentifiering och svar lämnas på antikroppens specificitet.

Anmärkning

  • BAS-test är giltig i 5 dygn, för barn < 4 månader är BAS-test giltig tills barnet är 4 månader.
  • Om giltig BAS-test finns kan erytrocytkomponenter beställas per telefon.
  • BAS-test kan inte utföras om giltig blodgruppering saknas.
  • BAST-test kan inte utföras på patient med irreguljära erytrocytantikroppar. Vid dessa tillfällen erfordras MG-test.

Ackrediterad

Ja