Samverkanslagen

Lagen om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (2017:612), gäller från 1 januari 2018. Den ersätter den tidigare betalningsansvarslagen, BAL, (1990:1404), som reglerade ansvaret mellan sjukvård och kommuner för utskrivningsklara patienter.

Vad innebär samverkanslagen?

Syftet med den nya lagen är att öka tryggheten för patienterna och göra vården säkrare, exempelvis genom bättre planering, så att utskrivningsklara patienter inte blir kvar på sjukhuset längre än vad de behöver.

Lagen gäller för de patienter som behöver insatser från kommunen och/eller primärvården för att kunna lämna sjukhuset när de är medicinskt färdigbehandlade.

Riskerna för fel och förseningar i vårdens övergångar, mellan sjukhus, kommun och primärvård, ska undvikas genom tidigare samverkan och tydligare information, både till patienten och övriga aktörer.

Grunden för att samverkan ska kunna ske är att patienten ger sitt samtycke.

Enligt övergångsbestämmelserna i samverkanslagen börjar lagen inte gälla förrän den 1 januari 2019 för patienter som skrivs ut från sluten vuxenpsykiatrisk vård.

Fem viktiga förändringar

Detta gäller för patienter inom somatisk slutenvård, som behöver insatser från kommun och/eller primärvård för att kunna lämna sjukhuset när de är medicinskt färdigbehandlade:

Inskrivningsmeddelande, med preliminärt utskrivningsdatum, inom 24 timmar.

Fast vårdkontakt, utses av öppenvården, när inskrivningsmeddelandet kommer.

Snabbare information, nödvändig information ska vara klar vid utskrivning.

Fler ska ha SIP, inte bara patienter i behov av insatser från socialtjänst.

Ändrat betalningsansvar för kommunerna för utskrivningsklara patienter, tre karensdagar istället för fem.

Vad händer i NU-sjukvården och VGR?

Från tisdag 25 september gäller samverkanslagen inom VGR. Det innebär nya rutiner och arbetssätt för sjukhus, kommuner och primärvård.

Den 25 september togs också en ny version av IT-verktyget SAMSA i bruk, som är anpassat till den nya lagens bestämmelser.

Använd NPÖ istället för telefon och fax

NU-sjukvården har slutat faxa information samt lämna muntlig rapport via telefon till kommunerna. Kommunerna uppmanas att läsa i NPÖ i stället.

Läs mer