NU-sjukvårdens styrelse 31 augusti: Arbete för att få verksamhet i balans

Uppdaterad:
Publicerad:

Vid sammanträdet den 31 augusti ägnade NU-sjukvårdens styrelse merparten av mötet åt de stora utmaningar som sjukhuset har för att få en verksamhet i balans. Diskussionen tog inte minst sin utgångspunkt i regionstyrelsens uppmaning till VGR:s sjukhusstyrelser tidigare i veckan att se över sin interna kapacitet i relation till externa lösningar.

Pressmeddelande

Svårt ekonomiskt läge inom sjukvården i VGR 

Den ekonomiska situationen för sjukhusen i VGR är fortsatt mycket svår. Trots att omfattande arbete pågår för att effektivisera och minska kostnader förväntas det samlade underskottet uppgå till närmare 1,8 miljarder kronor. Vid sitt möte tidigare i veckan uppmanade därför regionstyrelsen sjukhusstyrelserna att i första hand använda intern kapacitet och att köpa extern vård endast när det saknas intern kapacitet. En uppmaning gavs också om att lämna lokaler som hyrs externt och i stället använda egna lokaler om de är lämpliga. 

NU-sjukvården delar de här stora utmaningarna med resten av hälso- och sjukvården inom VGR och nationellt. Vi ser hur våra chefer tillsammans med sina medarbetare verkligen arbetar hårt för att komma till rätta med situationen och inom flera områden går utvecklingen åt rätt håll. Men vi har fortfarande mer arbete framför oss, säger NU-sjukvårdens styrelseordförande Anna Kahn.  
 

Tillgänglighet, produktion, personal och ekonomi 

Rapporten för juni och juli visar att antalet besök på akuten under sommarens två första månader minskat jämfört med föregående år. Också beläggningsgraden för vårdplatser var lägre och låg i juli på 104 procent. Det är på ungefär samma nivå som i början av året, trots att antalet disponibla vårdplatser varit färre. Också medelvårdtiden har gått ner.  

Vad gäller personal noteras att sjukfrånvaron fortsätter att ligga på en lägre nivå jämfört med tidigare, och att såväl mer- och övertiden som personalomsättningen minskat.   

Däremot är det ekonomiska resultatet sämre än föregående år. Till och med juli uppgick det till -140 miljoner kronor, med en budgetavvikelse på -158 miljoner kronor. 

Det är självklart inte bra för oss, att den ekonomiska utvecklingen försämrats, men vi kan ändå konstatera att NU-sjukvården klarar sig bättre jämfört med andra sjukhus i VGR, säger Anna Kahn.  

VGR:s identitets- och varumärkespolicy 

Styrelsen för NU-sjukvården har getts möjlighet att yttra sig över reviderad identitets- och varumärkespolicy för Västra Götalandsregionen (VGR). Förslaget innebär exempelvis att begreppet NU-sjukvården avskaffas till förmån för ortsspecifika funktionsnamn, för att möta ett patientperspektiv. Det är styrelsens bedömning att förslaget som helhet inte gynnar patienten eller verksamheterna, och att det kommer att innebära stora utmaningar, omfattande administrativa insatser och onödiga merkostnader och att det därmed inte bör genomföras. 

Handlingar till mötet 31 augusti  

Kontakt

Ordförande: Anna Kahn (V), telefon 076-291 85 36 

Vice ordförande: Angelica Lundgren Bielinski (M), telefon 073-083 80 42 

NU-sjukvårdens styrelse