NU-sjukvården i stabsläge

Högt patientinflöde, många utskrivningsklara patienter samt personalbrist har skapat ett mycket ansträngt vårdplatsläge på sjukhuset. Därför har NU-sjukvården nu gått upp i stabsläge.

Efter en sommar som av många medarbetare beskrivs som bättre än förväntat har sjukhuset nu hamnat i ett läge som skulle kunna beskrivas som en andra sommar.

Ett tiotal vårdavdelningar har inte kunnat öppna upp samtliga disponibla vårdplatser efter sommarperioden, på grund av personalbrist, samtidigt som många utskrivningsklara patienter ligger kvar på sjukhuset.

Just nu har sjukhuset cirka 55 utskrivningsklara patienter, vilket motsvarar ungefär två och en halv vårdavdelning.

Att en patient är utskrivningsklar innebär att sjukhuset har slutfört de åtgärder som är specialistvårdens ansvar, och att patienten väntar på att kommunen och primärvården ska kunna ta sitt ansvar, vad gäller boende, insatser i hemmet, fortsatt rehabilitering och annan vård.

De senaste dagarna har även trycket på akutmottagningen ökat.

Fokus på att snabbt förbättra läget

I dag, den 4 oktober, har NU-sjukvården därför höjt beredskapsnivån från normalläge till stabsläge.

– Vi har under en längre tid försökt att komma till rätta med situationen, men konstaterar nu att vidtagna åtgärder inte haft effekt. Det har gjort situationen ohållbar och att vi inte längre har en acceptabel nivå. Det medför både patientsäkerhetsrisker och en försämrad arbetsmiljö, säger sjukhusdirektör Björn Järbur.

– Ett stabsläge ger oss möjlighet att snabbare förändra såväl processer, arbetssätt och beteenden. Nu ligger fokus på att snabbt förbättra och effektivisera flödena av patienter till, inom och ut från sjukhuset.

På sjukhuset har en rad åtgärder satts in, exempelvis en utökad kontakt med kommunerna i NU-sjukvårdens område och ett tillfälligt stopp för viss planerad vård, med undantag för cancervård och annan vård som inte kan vänta, för att styra om resurserna.

Sök vård på rätt vårdnivå

Björn Järbur lyfter också fram att det nu är viktigt att alla hjälps åt och söker vård på rätt vårdnivå. I första hand är vårdcentralen ingången till hälso- och sjukvård.

− Ta hjälp av 1177 för att hamna på rätt vårdnivå, för just din skada eller sjukdom. Är du inte i behov av akut sjukhusvård bör du hantera dina behov på rätt sätt i kedjan egenvård – vårdcentral – jourcentral.

− Särskilt viktigt är det för dig som är äldre att ha en nära kontakt med sin vårdcentral. Många äldre som söker hos oss har inte behov av sjukhusets resurser, men de kanske behöver stöd i sin vardag från vårdcentral och kommun.

Sök vård på rätt ställe

Vad är stabsläge?

Stabsläge är den första nivån när beredskapen höjs. Den innebär att NU-sjukvårdens särskild sjukvårdsledning, SSL, träder i funktion för planering/organisation av verksamheten, vidtar nödvändiga åtgärder och följer händelseutvecklingen.