Från NU-sjukvårdens styrelse 30 november: Beslut om förvaltningsplan och detaljbudget 2024

Uppdaterad:
Publicerad:

Vid årets sista sammanträde den 30 november tog styrelsen beslut om NU-sjukvårdens förvaltningsplan och detaljbudget för 2024.

NU-sjukvårdens förvaltningsplan och detaljbudget för 2024 innebär stora förändringar för att nå en verksamhet i balans. Utgångspunkten i arbetet har varit regionfullmäktiges beslut om att ge samtliga sjukhusstyrelser i uppdrag att omedelbart organisera sin verksamhet så den totala kostnaden för bemanning ryms inom budgetram för kommande år. Även arbetet med att förbättra tillgängligheten ska utföras inom beslutade budgetramar. 

På uppdrag av styrelsen har NU-sjukvården arbetat fram förslag på åtgärder samt konsekvensbeskrivningar för föreslagna åtgärder.

Kostnadskontroll kommer att vara en fokusfråga 2024. En budget i balans skulle innebära oacceptabla och långtgående effekter. Budgeten utgår därför från att låna ekonomiskt utrymme från 2025 när kostnaderna kommer att bli betydligt lägre. "Lånet" ska betalas tillbaka från 2025. Att nå full effekt av beslutade åtgärder 2024 medför därför att återbetalningen inte blir större än nödvändigt.

Från 2025 och framåt förväntas ett något bättre ekonomiskt läge. Detta, tillsammans med fortsatta åtgärder för att styra om verksamheten, ska ge en ekonomi i balans.  

Mot bakgrund av ovanstående beslutade styrelsen: 

  1. Att avslå förslag om förändringar i ambulansverksamheten samt inom vuxenpsykiatrin
  2.  Att i övrigt godkänna förvaltningsplan och budget 2024
  3. Att ge sjukhusdirektören i uppdrag att återkomma till styrelsen med ytterligare förslag för ekonomi i balans, särskilt med inriktning på ”minskning av ej vårdnära administration”
  4. Styrelsen för NU-sjukvården uppmärksammar regionstyrelsen på de målkonflikter som finns mellan givet uppdrag och den ekonomiska ramen för 2024.

Handlingar till mötet 

Kontakt

Ordförande: Anna Kahn (V), telefon 076-291 85 36  

Vice ordförande: Angelica Lundgren Bielinski (M), telefon 073-083 80 42  

NU-sjukvårdens styrelse