Från NU-sjukvårdens styrelse 17 maj: Resterande budget, åtgärdsplan för verksamhet i balans samt utbudspunkter inom vuxenpsykiatrin

Uppdaterad:
Publicerad:

Vid ett extrainsatt möte den 17 maj beslutade NU-sjukvårdens styrelse om resterande budget för 2023, samt godkände en åtgärdsplan i arbetet med att nå verksamhet i balans. I relation till detta godkände styrelsen också förslaget till utbudsförändringar inom vuxenpsykiatrin.

Pressmeddelande


NU-sjukvården står inför exceptionellt stora utmaningar för att svara upp mot de krav som regionfullmäktige ställer om en verksamhet och budget i balans. Trots att effektiviseringar och förändringsarbeten pågår, är det inte möjligt, utan mycket stor påverkan, att nå en verksamhet i balans under 2023. 
 

Åtgärdsplan för verksamhetsplan i balans 

Med ovanstående omständigheter som bakgrund godkände styrelsen resterande budget för 2023, tillsammans med en ny åtgärdsplan. I denna nämns bland annat bemanningsfrågor, digitalisering, samt möjligheterna att flytta sjukhusvård till egenvård och primärvård som viktiga framgångsfaktorer.  

Styrelsen beslutade också att tillskriva regionstyrelsen för att tydliggöra hur långt sjukhusets egen åtgärdsplan beräknas nå för 2023, samt vilka beslut på regiongemensam nivå som krävs för att NU-sjukvården inom ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem åter ska nå balans i verksamheten.  

Dessutom framhåller styrelsen vikten av att arbetet med att utöka samverkan med kommuner och primärvården för att minska antalet utskrivningsklara patienter intensifieras, och att uppdraget och finansieringen gällande Samverkande sjukvård förtydligas.  

Utbudsförändringar inom vuxenpsykiatrin 

Efter att operativa hälso- och sjukvårdsnämnden godkänt de utbudsförändringar inom vuxenpsykiatrin som sjukhuset föreslagit i sin förvaltningsplan, beslutade även NU-sjukvårdens styrelse att godkänna dessa utbudsförändringar. Det innebär att mottagningen i Munkedal och äldre psykiatrisk mottagning på Uddevalla sjukhus samlokaliseras med liknande verksamheter, så snart det är möjligt.  

Vi har idag fattat ett mycket svårt beslut, säger styrelsens ordförande Anna Kahn. Jag förstår att detta väcker känslor hos både patienter och medarbetare.  

Dagens beslut är visserligen taget utifrån ett ekonomiskt perspektiv, men vår ambition är ändå att det på sikt ska kunna ge vuxenpsykiatrin möjligheter att bygga upp en mer modern och robust psykiatri, där vården kan erbjudas mer jämlikt till patienter som är i behov av specialistpsykiatri.  

Handlingar till mötet 17 maj 

Kontakt

Ordförande Anna Kahn (V), telefon 076-291 85 36 

Vice ordförande Angelica Lundgren Bielinski (M), telefon 073-083 80 42 

NU-sjukvårdens styrelse