Primärvård

För ämnesområden som inte behandlas här hänvisar vi till Vårdhandboken.

Webbfråga

 

Informationsfilmer

Den usynlige utfordringen (Norsk film om handhygien)

Den usynlige utfordringen II: Hansker erstatter ikke håndhygiene (Norsk film om handhygien)

När spridning av smitta har konstaterats eller misstänks på vårdenhet ska Vårdhygien kontaktas.

Första åtgärden är att minska risken för fortsatt smittspridning, exempelvis genom att isolera smittsam patient/vårdtagare på eget rum.

Vårdhygien hjälper till med bedömning av vårdhygieniska åtgärder och beslutar om smittspårning ska utföras på vårdenheten. Smittspårning sker i samarbete med Smittskyddsenhet och Infektionsklinik i VGR vid sjukdomar som lyder under smittskyddslagen och vid andra spridningsbenägna sjukdomar.

Ansvarig från Vårdhygien utses i varje smittspårningsärende att tillsammans med chefen på smittspårande vårdenhet påbörja smittspårningen. Samtidigt upprättas en vårdhygienisk smittspårningsjournal som lämnas ut för att underlätta arbetet.

På vårdenheten kan medpatienter, medvårdtagare och/eller personal behöva till exempel provtas, vaccineras eller ges profylaxmedicin som ett led i smittspårningen.

Vad gäller enskild patient/vårdtagare görs smittspårning av ansvarig läkare enligt smittskyddslagen. Smittskyddsanmälan, remiss till infektionsklinik och kontroll av familj med mera ska göras enligt rutin beroende på smitta.

När smittspårningen är avslutad sker uppföljning och diskussion kring eventuella förbättringsåtgärder på vårdenheten.

Aseptisk hantering

Hygienkörkort samt utbildningsfilmer (klicka på respektive länk nedan)
Önskvärt att hygienkörkortet genomförs av alla anställda, samt att respektive chef följer upp resultatet.

Verksamhet i Närhälsan (med VGR-ID)
Genomfört hygienkörkort och utbildning kan följas upp av närmaste chef
genom verktyget chefsrapport i Lärplattformen för personal med VGR-ID.

Övrig verksamhet i VG primärvård (utan VGR-ID)

Senast uppdaterad: 2019-03-07 11:18