NU-sjukvårdens styrelse 29 juni: Samverkande sjukvård från 2024 och framåt

Publicerad:

En enad NU-styrelse ställer sig bakom ett nytt förslag till inriktning för Samverkande sjukvård från 2024 och framåt. Förslaget är utrett i en gemensam arbetsgrupp med samverkande parter och innebär en ny ersättningsmodell för samverkansuppdrag. Beslut väntas i VGR:s operativa hälso- och sjukvårdsnämnd i höst. Vid mötet den 29 juni presenterades bland annat även månadsrapporten för maj.

Pressmeddelande

Samverkan för en nära vård

Norra hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade hösten 2022 att avbryta samarbetet med kommunerna om Samverkande sjukvård och samtliga avtal sades upp. Frågan har därefter hänskjutits till den nybildade regionövergripande operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.

I operativa hälso- och sjukvårdsnämndens beslut i mars i år lämnades en öppning avseende IVPA-uppdragen, de uppdrag där kommunens sjuksköterskor åker som första instans vid akuta uppdrag då ambulansen har lång framkörningstid.

− Vi har nu tillsammans med kommunerna analyserat effekterna av Samverkande sjukvård i sin helhet samt kostnaderna. Kostnaderna har också relaterats till alternativa kostnader för prehospital respektive slutenvård, säger Anna Kahn, ordförande i NU-sjukvårdens styrelse. 

Arbetet har resulterat i ett gemensamt förslag om framtida samarbete i Samverkande sjukvård samt reviderad ersättningsmodell.

Sätter fokus på helheten

− Förslaget är mer omfattande än endast IVPA-uppdragen som operativa hälso- och sjukvårdsnämnden öppnade för. Den samlade nyttan av Samverkande sjukvård är så stor, både vad avser nyttan för patienter och avseende positiva ekonomiska effekter att det vore oansvarigt att inte presentera förslaget i sin helhet, säger Anna Kahn.

De geografiska förutsättningarna i delregionen Fyrbodal gör samverkan för att korta insatstider och erbjuda vård vid akuta situationer särskilt betydelsefull. I genomsnitt kortar IVPA-uppdragen insatstiden med närmare 14 minuter vilket i akuta fall kan ha avgörande betydelse.

Även 1177- och assistansuppdrag bidrar till en ökad trygghet och närmare vård för invånarna i Fyrbodal. Genom ett samverkansuppdrag kan en invånare som vanligtvis klarar sig bra själv och inte är inskriven i kommunal hälso- och sjukvård få hjälp då en enstaka insats behövs under jourtid. Närmare 90 procent av invånare som får hjälp genom ett 1177- eller assistansuppdrag kan stanna kvar i sitt hem efter uppdraget och behöver inte söka högre vårdnivå.

Förslaget som NU-sjukvården och övriga samverkande verksamheter enats kring innebär att invånarna i Fyrbodal kan få nära vård på samma sätt som tidigare genom samverkansuppdrag. Operativa hälso- och sjukvårdsnämnden kommer ta upp förslaget för beslut i september. 

Tufft läge för sjukhuset i sommar

Oväntade uppsägningar och sjukskrivningar gör att NU-sjukvårdens akutmottagning i dagsläget inte når upp till minimibemanning bland sjuksköterskorna under vecka 27-30. Sjukhuset har tvingats ta tuffa beslut för att säkra vården för de mest svårt sjuka patienterna och undvika ytterligare neddragningar på akuten. Styrelsen uttrycker stort förtroende för att sjukhusledningen vidtar de åtgärder som krävs, för patienternas bästa, även om det är oönskade åtgärder.

− Vi vill gärna påminna de som bor i vårt område, både bofasta och sommargäster, att fundera på vad som är rätt vårdnivå i varje läge. Den som behöver akut sjukhusvård ska givetvis söka sig till akutmottagningen, men vi vet också att vissa av de som väljer att åka till akuten har behov som de i stället kan få hjälp med via vårdcentral och jourcentral, säger Anna Kahn.

På styrelsens initiativ skickar NU-sjukvården denna vecka ut ett informationsblad till alla hushåll i sjukhuset upptagningsområde med budskapet om att söka vård på rätt ställe.

Tillgänglighet, produktion, personal och ekonomi

Rapporten för maj visare att beläggningsgraden ligger på en fortsatt hög nivå (101 procent), vilket är något lägre jämfört med april. Den höga nivån påverkas av ett högt inflöde till akuten, där antal besök i maj låg på den högsta nivån hittills under 2023. Antal utskrivningsklara patient ligger fortsatt på en hög nivå.

Antal väntande ökade för första besök med 149 till totalt 8 279 och för behandlingar med 39 till totalt 4 413, jämfört med april. Jämfört med maj föregående år har dock antal väntade till första besök minskat med 15 procent och till behandlingar med två procent.

Antalet nettoårsarbetare ökade med 148 jämfört med samma period föregående år och uppgick till totalt 4 257. En delförklaring till ökningen är kopplat till övertaget av Nära specialiserad vård (NSV). Exklusive NSV har ökningen främst skett för undersköterskor och läkare. Sjukfrånvaron låg på 8,0 procent, vilket är en minskning med 0,9 procentenheter jämfört med maj föregående år.

NU-sjukvårdens resultat uppgick till och med maj till -182 miljoner kronor, vilket är sämre jämfört med samma period föregående år (-54 miljoner kronor). Budgetavvikelsen till och med maj uppgick till -124 miljoner kronor, vilket är en försämring jämfört med april (-80 miljoner kronor).

Handlingar till mötet

Kontakt

Ordförande Anna Kahn (V), telefon 076-291 85 36 

Vice ordförande Angelica Lundgren Bielinski (M), telefon 073-083 80 42 

NU-sjukvårdens styrelse