NU-sjukvårdens styrelse 4 maj: Nästa steg i ombyggnationen av vårdavdelning för hematologi och infektionssjukdomar

Uppdaterad:
Publicerad:

Vid sammanträdet den 4 maj tog styrelsen beslut om nästa steg i ombyggnationen av en vårdavdelning för hematologi och infektionssjukdomar. Styrelsen fortsatte också arbetet med budget 2023 och åtgärdsplanen för att nå en verksamhet i balans.  

Pressmeddelande

Ombyggnation av hematologi- och infektionsavdelning 

Vid sammanträdet beslutade styrelsen om att ta nästa steg i ombyggnationen av en vårdavdelning för hematologi och infektionssjukdomar. Förslaget till hur avdelningen ska byggas om är framarbetat i samarbete med verksamheten och bedöms uppfylla kraven på både patientsäkerhet och arbetsmiljö. 

Det känns väldigt bra att vi kunnat få fram en lösning så snabbt. Idag har vi tagit ett viktigt steg för att få till en fungerande avdelning för hematologi- och infektionssjukvård. Det innebär att vi inom en nära framtid kommer att kunna erbjuda en god vård även för denna patientgrupp, säger Anna Kahn, ordförande i NU-sjukvårdens styrelse. 

Den ombyggda avdelningen ska vara inflyttningsklar under maj 2024.  

Budget 2023 och åtgärdsplan för verksamhet i balans 

Det pågår ett intensivt arbete i styrelsen med budgeten för 2023 och de åtgärder som behöver vidtas för att NU-sjukvården ska få en verksamhet i balans.  

Hela hälso- och sjukvården inom VGR står inför stora utmaningar där NU-sjukvården ändå ligger bättre till jämfört med andra sjukhus. Därför välkomnar styrelsen de initiativ som VGR tar för att mobilisera ett tätare samarbete, över de fem sjukhusgrupperna, Närhälsan och Regionhälsan, med fler regionövergripande åtgärder.  

Under mötet fortsatte styrelsen strategidiskussionerna utifrån den helhetsbild som nu finns på plats, i och med att VGR:s operativa hälso- och sjukvårdsnämnd i april tog ställning till föreslagna utbudsförändringar. Styrelsen kommer att ta beslut om NU-sjukvårdens resterande budget- och åtgärdsplan, inklusive utbudsstrukturen, vid ett extrainsatt möte den 17 maj. Vad gäller NU-sjukvårdens reviderade budget för 2023 i övrigt godkändes den av styrelsen i mars.  

Tillgänglighet, produktion, personal och ekonomi 

Mars månads rapport visar att beläggningsgraden fortsätter att ligga på en hög nivå. Den påverkas både av det höga inflödet på akuten och av att utskrivningsklara patienter blir kvar på sjukhuset. Rapporten visar också att såväl medarbetarnas sjukfrånvaro som övertids- och mertid minskat, jämfört med samma period förra året. Trenden är också att personalomsättningen minskat något. 

Måluppfyllelsen för såväl tillgängligheten till första besök inom 90 dagar som till behandlingar har fortsatt att stiga, både i jämförelse med februari i år och med samma period förra året. NU-sjukvårdens resultat uppgick till och med mars till -99 miljoner kronor. 

Handlingar till mötet 4 maj 

Kontakt

Ordförande Anna Kahn (V), telefon 076-291 85 36

Vice ordförande Angelica Lundgren Bielinski (M), telefon 073-083 80 42

NU-sjukvårdens styrelse