NU-sjukvårdens styrelse 30 mars: Samverkande sjukvård, kompetensförsörjningsplan och reviderad budget för 2023

Uppdaterad:
Publicerad:

En enad styrelse ser det som viktigt att arbeta vidare med frågan om samverkande sjukvård. Vid sammanträdet den 30 mars fastställde NU-sjukvårdens styrelse också förvaltningens kompetensförsörjningsplan och godkände den reviderade budgeten för 2023, exklusive utbudsförändringar.

Pressmeddelande

Kompetensförsörjningsplan för 2023

Kompetensförsörjningsplanens syfte är att identifiera och tydliggöra skillnader mellan organisationens kompetensbehov och tillgänglig kompetens, så att NU-sjukvården har rätt kompetens för att nå sina mål på kort och lång sikt. En försvårande omständighet är att bristen på medarbetare inom flera vårdyrken, särskilt sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor, är stor. Därför måste NU-sjukvården fortsätta arbeta med att öka sin attraktionskraft.

Några av aktiviteterna är:

  • Fortsatt implementering av karriärutvecklingsmodeller och individuell kompetensutveckling
  • Fortsatt finansiering av medarbetare som studerar till specialistsjuksköterska eller specialistundersköterska. Detta sker både genom att politiska medel avsätts och med utbildningsbefattningar
  • Finansierade utbildningar för undersköterska att studera till sjuksköterska
  • Kombinationstjänster för såväl redan anställda som nyrekryterade sjuksköterskor
  • Fortsatt översyn av grundlöner, i synnerhet inom dygnetruntvården
  • Fortsatt ansökan om medel från omställningsfonden för kompetenshöjande insatser
  • Fortsatt satsning på kliniskt basår för alla nyexaminerade sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor samt biomedicinska analytiker, så att de får en bra start i sitt yrkesliv.

Reviderad budget 2023, exklusive utbudspunkter

Vid sammanträdet beslutade styrelsen att godkänna reviderad budget för 2023, exklusive utbudsförändringar avseende ambulansverksamheten och vuxenpsykiatrin. Att utbudspunkterna utelämnades i beslutet beror på att styrelsen för NU-sjukvården i och med att Västra Götalandsregionen har en ny politisk organisation från och med mandatperioden 2023 inte äger rätt att besluta om förändringar när det gäller utbudspunkter, innan ställningstagande gjorts i operativa hälso- och sjukvårdsnämnden.

Tillgänglighet, produktion, personal och ekonomi 

Februari månads rapport visar att antalet disponibla vårdplatser ökat något jämfört med slutet av 2022. Trots detta låg beläggningsgraden på en fortsatt hög nivå, 102 procent. Antalet väntande till förstabesök och behandling har minskat, trots att antalet remisser från primärvården ökat. Rapporten visar också att såväl sjukfrånvaron som övertids- och mertiden minskat kraftigt. 
NU-sjukvårdens resultat uppgick till och med februari till -74 miljoner kronor.

Fortsatt utveckling av samverkande sjukvård

En enad styrelse anser att samverkande sjukvård spelar en avgörande roll för att få till en bra hälso- och sjukvård för invånare inom NU-sjukvårdens geografiska upptagningsområde. Modellen ses dessutom som ett utmärkt exempel på den nödvändiga omställningen av vården. Styrelsen välkomnar därför öppningen i operativa nämndens beslut den 22 mars om ett eventuellt övertagande av uppdraget till NU-sjukvården. Styrelsen kommer ta frågan vidare, och arbetar för ett uppdrag från strategiska hälso- och sjukvårdsnämnden, att ta fram en strategi för ett fortsatt och utvecklat arbete kring samverkande sjukvård från och med årsskiftet 2023/2024.

Åtgärder för minskad administration

Vid sammanträdet den 2 mars antog styrelsen ett så kallat initiativärende avseende åtgärder för minskad administration. Sjukhusdirektören redovisade hur antalet administrativa tjänster har förändrats under de senaste fem åren inom förvaltningen och hur NU-sjukvårdens förhållningssätt ser ut i dessa frågor. Styrelsen för NU-sjukvården noterar informationen och upphäver beslutet att införa en obligatorisk prövning vid anställning av icke patientnära administrativ personal.

Handlingar till mötet 30 mars

Kontakt

Ordförande Anna Kahn (V), telefon 076-291 85 36

Vice ordförande Angelica Lundgren Bielinski (M), telefon 073-083 80 42

NU-sjukvårdens styrelse