NU-sjukvårdens styrelse 26 oktober: Operationsrobot köps in till NÄL

Uppdaterad:
Publicerad:

NU-sjukvårdens styrelse har beslutat att en operationsrobot ska köpas in till NÄL under 2024, avsedd att användas inom den kirurgiska och gynekologiska verksamheten. Investeringen väntas ge stora nyttoeffekter, både för patienter och sjukhuset. Vid sammanträdet diskuterade styrelsen också de utmaningar som väntar nästa år, för att få balans mellan budget och uppdrag.   

Investering i operationsrobot  

NU-sjukvården har sedan tidigare en operationsrobot på Uddevalla sjukhus, som används inom urologi. Vid mötet den 26 oktober beslutade styrelsen att liknande robot ska köpas in till NÄL under 2024. Roboten ska användas inom den kirurgiska och gynekologiska verksamheten.  

Precis som på Uddevalla sjukhus väntas nyttoeffekterna bli stora på NÄL, såsom minskad medelvårdtid, minskad läkartid och nytta för patienten både under operationen, och i form av minskade komplikationer efteråt.     

Kostnaden för den nya operationsroboten beräknas till 12,5 miljoner kronor. Nyttoeffekterna bedöms vida överstiga de ökade kostnaderna.  

Budget och uppdrag 2024  

NU-sjukvården arbetar nu intensivt med budget och verksamhetsplanering för 2024. I likhet med andra sjukhusförvaltningar i både Sverige och VGR står NU-sjukvården inför en uppgift som kanske aldrig varit svårare, när det gäller att nå balans mellan verksamhet, ekonomi och uppdraget som ska utföras nästa år.  

Frågan bereds nu vidare inför styrelsemötet den 30 november, då budget och uppdrag för 2024 ska beslutas.     

Månadsrapporten för september  

Trots de svåra utmaningar NU-sjukvården har både nu och framöver visar septemberrapporten på flera sätt att utvecklingen går åt rätt håll. Sjukfrånvaron fortsätter minska, och motsvarar cirka 35 heltidstjänster i genomsnitt per månad. Likaså har mer- och övertiden samt personal-omsättningen minskat. Noterbart är även trendbrottet för bemanningspersonal, som anlitats av NU-sjukvården i betydligt mindre utsträckning.   

NU-sjukvården ser en positiv utveckling när det gäller medelvårdtiden, som nu ligger på lägsta nivån under 2023. Under månaden ökade också antalet disponibla vårdplatser igen efter sommaren, även om det inte var tillräckligt för att få ner beläggningsgraden.     

NU-sjukvårdens resultat till och med september uppgick till -157 miljoner kronor, med en budgetavvikelse på -198 miljoner kronor. 

Handlingar till mötet  

Kontakt

Ordförande: Anna Kahn (V), telefon 076-291 85 36 

Vice ordförande: Angelica Lundgren Bielinski (M), telefon 073-083 80 42 

NU-sjukvårdens styrelse