NU-sjukvårdens styrelse 2 mars: Förvaltningsplan, detaljbudget och månadsrapport

Uppdaterad:
Publicerad:

Vid mötet den 2 mars fortsatte NU-sjukvårdens styrelse att behandla ärendet om förvaltningsplan och detaljbudget för 2023. Styrelsen fick även årets första månadsrapport.

Förvaltningsplan och detaljbudget för 2023

Som tidigare kommunicerats fattade styrelsen inte beslut kring reviderad förvaltningsplan och budget vid sitt extra sammanträde den 15 februari 2023. Vid mötet den 2 mars lämnade sjukhusdirektör Björn Järbur information om den fortsatta processen i ärendet. Vad gäller förändringar av utbudspunkter kommer frågan att behandlas av VGR:s operativa hälso- och sjukvårdsnämnd den 23 mars, i enlighet med den nya politiska organisation som trädde i kraft vid årsskiftet. Styrelsens ställningstagande till reviderad förvaltningsplan och budget för 2023 sker därefter senare i vår.

Tillgänglighet, produktion, personal och ekonomi

Efter att ha varit i förstärkningsläge och stabsläge under större delen av januari, kopplat till brist på vårdplatser och ansträngd bemanningssituation, återgick NU-sjukvården till normalläge den 31 januari. Trots att antalet covid-patienter minskat låg beläggningsgraden på vårdplatser på 104 procent. En orsak till detta är att antalet utskrivningsklara har fortsatt att ligga på en hög nivå. NU-sjukvårdens resultat uppgick i januari till - 36 miljoner kronor med en budgetavvikelse på - 19 miljoner kronor. Hela avvikelsen kan i princip hänföras till personalkostnader, bland annat till följd av ökad mer- och övertid, samt kostnader för bemanningsföretag.

Insatser för stärkt chef- och medarbetarskap

Vid sammanträdet den 3 februari gav styrelsen sjukhusdirektör Björn Järbur i uppdrag att återkomma med ett förslag till insatser för att stärka såväl chefskapet som medarbetarskapet i NU-sjukvården. Vid sammanträdet den 2 mars redogjorde sjukhusdirektören för hur förvaltningen i många delar redan arbetar med de delar som lyfts fram i initiativet. Styrelsen noterade därmed informationen.

Patientsäkerhetsberättelse 2022

NU-sjukvårdens systematiska patientsäkerhetsarbete handlar om att identifiera och förebygga vårdskador, som patienter kan drabbas av under sin vistelse på sjukhuset, eller vid besök och behandling kopplade till sjukhuset mottagningar. Med vårdskador menas skador eller lidanden för patienten som hade kunnat undvikas, om sjukhuset hade agerat på rätt sätt och enligt de rutiner som finns.

Patientsäkerhetsberättelsen för 2022 beskriver hur detta arbete bedrivs och vilka konkreta effekter det får för patienterna. Sammanfattningsvis har flera tydliga förbättringar skett under året, även om alla uppsatta mål inte uppnås. Det gäller exempelvis för trycksår, fallskador och läkemedelsrelaterade skador, som är några av de vanligaste vårdskadorna.

Styrelsen godkände patientsäkerhetsberättelsen för 2022.

Åtgärder för minskad administration

Styrelsens partier har gemensamt inkommit med ett så kallat initiativärende avseende åtgärder för minskad administration. Styrelsen ser att NU-sjukvården arbetat med att minska administrativa kostnader, men vill undersöka om det finns möjlighet till ytterligare nedskärningar. Bakgrunden är NU-sjukvårdens kärva ekonomiska läge. Styrelsen ser ett behov av att sjukhuset tydligt måste fokusera på den faktiska sjukvården och prioritera patientnära aktiviteter, för en bättre arbetsmiljö för medarbetarna och för att öka effektiviteten.

NU-sjukvårdens styrelsen gav vid mötet sjukhusdirektören i uppdrag att:

  • identifiera och avsluta icke nödvändiga vårdnära administrativa rutiner och uppdrag, som inte är kopplat till vårduppdraget
  • införa en obligatorisk prövning vid anställning av icke patientnära administrativ personal, som utförs av områdeschef
  • rapportera till presidiet och styrelsen hur arbetet fortgår.

Handlingar till mötet 2 mars

Kontakt

Ordförande Anna Kahn (V), telefon 076-291 85 36
Vice ordförande Angelica Lundgren Bielinski (M), telefon 073-083 80 42

NU-sjukvårdens styrelse