NU-sjukvårdens nya styrelse godkände årsredovisningen

Uppdaterad:
Publicerad:

Vid sammanträdet den 3 februari godkände NU-sjukvårdens styrelse årsredovisningen för 2022. Detta var det första sammanträdet för den nya styrelsen, där sammansättningen av ledamöterna nu baseras på resultatet av förra årets regionval.

Som en följd av att covid-19-pandemin fortsatt har NU-sjukvården under 2022 haft svårt att hålla vårdplatser öppna, producera vård och uppfylla målen för tillgänglighet – trots intensivt arbete och särskilda kökortningsinsatser under hösten. Många utskrivningsklara patienter blir kvar på sjukhuset, vilket resulterat i ett ökat antal överbeläggningar. Det gör det i sin tur svårt att få patienter från akuten till vårdavdelning. Positivt är dock att genomflödet av patienter som opereras ökat, tack vare att tillgängliga operationssalar ökat.

Lönesatsning på vårdpersonal

Under våren 2022 gjordes satsningar på löner för sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker. För sjuksköterskor inom dygnet runt vården blev effekten en genomsnittlig lönehöjning på över 15 procent. Under hösten fortsatte satsningen på undersköterskor och flera professioner med gymnasieutbildning.

För att lindra de bemanningsproblem som sjukhuset har, har NU-sjukvården vidtagit en stor mängd aktiviteter för att förbättra bemanningen och frigöra vårdpersonal till vårdarbete. Bland annat utför servicepersonal, vårdfarmaceuter och medicinska sekreterare arbetsuppgifter på vårdavdelning.

En annan händelse under året var att NU-sjukvården i november tog över nära specialiserad vård, det vill säga närsjukhusen, i Strömstad, Lysekil och Bäckefors, då inte VGR:s upphandling av ny leverantör givit något resultat. Uppdraget är tillfälligt, i avvaktan på en framtida lösning.

Ekonomiskt resultat

Det ekonomiska resultatet för 2022 är -29,8 miljoner kronor, vilket motsvarar 0,5 procent av budgetomslutningen. De viktigaste orsakerna till avvikelsen är mindre produktion årets första månader, ökade läkemedelskostnader samt ökade kostnader för regional laboratoriemedicin.

Årsredovisningen som styrelsen godkände på mötet överlämnas nu till regionstyrelsen.

Användande av eget kapital

Året 2023 innebär stora utmaningar för att uppnå balans. En hög inflation i samhället och därmed kraftigt ökade kostnader innebär en exceptionellt stor ekonomisk utmaning. Mot bakgrund av detta beslutade styrelsen att en begäran om att få använda NU-sjukvårdens återstående egna kapital om 10,6 miljoner kronor skickas till regionstyrelsen och regionfullmäktige. Under förutsättning att beslutet bifalles i dessa instanser beslutades att detta återstående kapital används för att tillföras anslagsposten utvecklingsreserv och buffert för 2023.

Insatser för stärkt chef- och medarbetarskap

Den nya styrelsen framhåller hur viktigt det är med engagerade medarbetare som får konstruktiv återkoppling av sin chef, för att god vård ska kunna ges till patienterna. För att stärka såväl chefskapet som medarbetarskapet i NU-sjukvården gav därför styrelsen sjukhusdirektör Björn Järbur i uppdrag att återkomma med ett förslag till insatser, för vidare beredning.   

– Vi har idag tagit upp flera viktiga frågor och redan etablerat ett gott samarbetsklimat i den nya styrelsen. Jag ser fram emot vårt fortsatta arbete med att främja utvecklingen av NU-sjukvården, säger styrelsens vice ordförande Angelica Lundgren Bielinski.

Extra styrelsesammanträde 15 februari

Med anledning av förra årets regionval har budgetarbetet i år en särskild ordning. Därför har NU-sjukvårdens styrelse ett extra sammanträde den 15 februari.

 

Kontakt

Vice ordförande Angelica Lundgren Bielinski, telefon 073-083 80 42

Sjukhusdirektör Björn Järbur, telefon 072-230 74 68

NU-sjukvårdens styrelse