Guide Kvalitetsdagen 1 december

Publicerad:
 • Finalister
  1 av 6
 • Klinisk fysiologi
  2 av 6
 • Neuro, rehab och stroke
  3 av 6
 • Vuxenpsykiatri
  4 av 6
 • Endoskopimottagning
  5 av 6
 • Paramedicin
  6 av 6
 • Finalister
 • Klinisk fysiologi
 • Neuro, rehab och stroke
 • Vuxenpsykiatri
 • Endoskopimottagning
 • Paramedicin

När är det dags för finalisterna att presentera sina förbättringsarbeten – och när sker den externa föreläsningen? Här är den kompletta guiden till Kvalitetsdagen nu på fredag. Och chefsläkare Jesper Swärd berättar vad det kan innebära att vinna Kvalitetspriset. 

För sju år sedan var Jesper Swärd ansvarig för urologins satsning på one-stop-hematuria-clinic som förkortar väntetiden vid urinblåsecancer – och som vann det första priset som NU-sjukvården delade ut.

I dag är han chefsläkare och ordförande för juryn som har utsett de fem finalisterna, och vinnaren, av Kvalitetspriset 2023. 

− Att få ta emot NU-sjukvårdens Patientsäkerhetspris, som det hette när urologsektionen vann 2016, var en bekräftelse på att vi hade tänkt rätt och skapade stolthet hos oss, säger han.

− Jag tror många kan känna igen sig i en tvekan för att kliva fram och ta plats: ”Det här är väl inte så märkvärdigt, det är väl självklart att vi gör det bästa för patienterna”.

Systematisk lyfta fram goda exempel

− Men vi behöver bli bättre på att vara stolta över det arbete vi utför inom NU-sjukvården, alla veckans sju dagar, dygnet runt. Allt är inte perfekt, och vi har välutarbetade system för att fånga och utreda avvikelser.

− Det gör också att det ofta enbart blir fokus på det som inte fungerar som vi önskar, både för oss själva och för omvärlden.

Det är mot den bakgrunden som Patientsäkerhetspriset, som sedan blev Kvalitetspriset, skapades – för att på ett systematiskt sätt också lyfta fram de många goda exemplen. 

Årets finalister

Neurologimottagning: Uppgiftsväxling migränbehandling

neuro

Säkrar behandling för patienter med svår migrän

Juryns motivering:

Sedan 2022 har patienter på neurologimottagningen kunnat få injektionsbehandling mot migrän av sjuksköterska i stället för läkare. Patienternas situation har påtagligt förbättrats genom att de nu kan få sina behandlingar inom ordinerade intervaller.

Tidigare gjorde brist på läkartider att det inte alltid var möjligt. Behandling i rätt tid förbättrar patienternas livskvalitet och minskar sjukskrivningar. Nästkommande besök bokas direkt i anslutningen till behandlingen, vilket minskar arbetsbelastningen för undersköterskorna som tidigare bokat besök per telefon.

Uppgiftsväxlingen har frigjort läkartid och förbättrat arbetsmiljön för alla personalkategorier. Projektet har tydligt satt patienternas behov i centrum, och återkoppling från patienterna visar stor nöjdhet.

Klinisk fysiologi: Samlad dyspnéutredning

Klin fys

Trygghet för patienter och inremitterande läkare

Juryns motivering:

Detta förbättringsarbete har fokus på en vanlig patientgrupp med allvarliga symtom där en strukturerad utredning kan identifiera eller utesluta underliggande sjukdomar. Arbetssättet visar en tydlig nytta för både patienter och hälso- och sjukvården.

Genom att uppnå en ökad precision av diagnostiken skapas en bättre helhetsbild av patientens tillstånd, och därför underlättas beslut om behandlingsstrategier och eventuella ytterligare undersökningar.  Arbetet har stor potential för att undvika extra undersökningar, som har låg nytta för patienten, så att endast relevanta undersökningar ordineras. 

Vuxenpsykiatri: Safewards, modell för trygga avdelningar

 

Vuxenpsykiatri

Lugnare miljö för både patienter och personal

Juryns motivering:

För att minska hot, våld och tvångsåtgärder har vuxenpsykiatrin i NU-sjukvården med framgång implementerat ett erkänt koncept, Safe Wards, i verksamheteten.

Syftet är att förbättra relationer mellan vårdpersonal och patienter, öka patienters självbestämmande och värna om integritet för att upprätthålla en trygg vårdmiljö.

Förhållningssättet beskrivs i en introduktionsfolder till medarbetare där de tio interventionerna som utgör Safe Wards förtydligas. Planering av insatser har skett tillsammans med medarbetare och brukarrepresentanter, nätverk finns etablerat.

Införandet har skapat en bättre arbetsmiljö, medarbetarna känner sig trygga på arbetsplatsen. Avvikelseregistrering och mätningar med Gröna Korset visar positiva effekter. Implementeringen har efter ett år visat förändrat arbetsplatsens kultur och bemötande – och patienterna är nöjda.

Paramedicin: Konsulttavlan för bokningar av rehab

paramedicin

Digital bokning förbättrar SAMSA-processen

Juryns motivering

Paramedicin har drivit arbetet för att digitalisera önskade förfrågningar vad gäller avdelningarnas behov från arbetsterapi, fysioterapi, kuratorer, logopedi och dietister.

Tidigare gick det bara att be om hjälp med rehab på dagtid. Det var svårt för konsulterna att veta hur olika behov skulle prioriteras mot varandra. Dessutom fick konsulterna lägga en massa tid på att ringa tillbaka för att diskutera med ansvarig sjuksköterska.

Nu har hela processen digitaliserats och effektiviserats. Den som behöver en konsultation skriver en begäran i Melior och sedan fångas den upp elektroniskt på en konsulttavla, dygnet runt, veckans alla dagar. En konsulttavla som går att nå på alla datorer och i alla mobiltelefoner.

När rehab kan bokas in snabbare och smidigare förbättar det även processen med utskrivningsklara patienter.

Endoskopimottagning: Uppgiftsväxling endoskopi

Endoskopi

Endoskoperande sjuksköterskor kortar köer

Juryns motivering:

En verksamhet som hade allt svårare att möta det ökande behovet, med påverkan på inte minst alla de patienter som väntade på tid.

Ett långsiktigt och målmedvetet arbete med uppgiftsväxling där enheten nationellt var tidigt ute med att utbilda sjuksköterskor som delvis kunnat ta över och avlasta läkarna har varit av stort värde, inte minst när behovet av undersökningar efter pandemin ökat ytterligare och nya patientgrupper tillkommit.

Detta med fortsatt god kvalitet, till lägre kostnad per undersökning, mer läkartid till andra patienter och mål att bli oberoende av inhyrd personal när en fjärde sjuksköterska nu är färdigutbildad.

Övrig information

Program: Delta på plats eller digitalt under dagen

Du kan delta på plats och att komma och gå som du vill, men använd den bakre ingången till Ägget när huvudingången är stängd, av respekt för de som kör sina presentationer.

 • 09.00-09.15: Välkomna till Kvalitetsdagen 2023!
 • 09.15-09.45: Finalist 1 – neurologimottagningen, uppgiftsväxling migränbehandling
 • 09.45-10.15: Finalist 2 – klinisk fysiologi, samlad dyspnéutredning
 • 10.15-10.45: Fika
 • 10.45-11.15: Finalist 3 – vuxenpsykiatrin, SafeWards för tryggare miljö på avdelningarna
 • 11.15-12.00: Gästföreläsare Minna Johansson – TNT, Time needed to treat.
 • 12.00-13.00: Lunch (ingår inte)
 • 13.00-13.30: Finalist 4 – paramedicin, konsulttavlan för rehab
 • 13.30-14.00: Finalist 5 – endoskopimottagningen, endoskoperande sjuksköterskor
 • 14.00-14.30: Fika – sista chansen att rösta på poster
 • 14.30-14.40: Förra årets vinnare – erfarenheter
 • 14.40-15.00 Prisutdelning – Posterpriset och Kvalitetspriset 202

Extern föreläsare: Minna Johansson, forskare och läkare

Minna Johansson, distriktsläkare på Herrestads vårdcentral, samt internationellt erkänd forskare, som lanserat begreppet TNT, Time Needed To Treat, som sätter fokus på hur riktlinjer i vården borde vara utformade.

Mer information om TNT

Sammanlagt 20 nomineringar– svårt för juryn att välja

När nomineringstiden till Kvalitetspriset 2023 stängde i början av oktober hade det kommit in sammanlagt 20 bidrag från sjukhusets verksamheter. Då började juryns svåra arbete med att välja ut de fem finalisterna. 

– Framför allt ville vi kunna utläsa att förändringen har ett fokus på dem vi är till för och har gett en tydlig positiv effekt i ett eller flera avseenden, säger Jesper Swärd, juryns ordförande.

Fördelaktigt är också om förbättringen är innovativ, främjar jämlik vård, varit metodiskt genomförd, har en mätbar effekt, haft patientinvolvering och är något som fler skulle kunna genomföra.

– Några jurymedlemmar har haft jäv gentemot ett eller flera bidrag, så blir det oundvikligen då juryn består till stor del av våra egna medarbetare. Detta har hanterats så att det varken har blivit till nackdel eller fördel för berörda nomineringar.

Besök utställarna – möjlighet att vinna biobiljetter

Under Kvalitetsdagen pågår även en utställning utanför Ägget. Besök utställarna och ta del av information om aktuella teman, kopplade till utveckling och förbättringsarbeten: 

 • Patientsäkerhet
 • Självincheckning
 • Innovationsfonden
 • Realtidsdokumentation

OBS! Delta i utställar-quiz, där utställarna har svaren, och ha chansen att vinna biobiljetter.

Arrangörerna – arbetsgrupp och jury

Arbetsgrupp, arrangörer:

 • Angelica Strandberg, kommunikationschef, projektledare
 • Lotta Abrahamsson, kommunikatör
 • Sofia Mc Monagle, administratör
 • Malin Gustavsson, utvecklingsledare
 • Anna Westman, utvecklingsledare
 • Caroline Fruberg, utvecklingsledare

Jury: 

 • Jesper Swärd, chefsläkare, ordförande
 • Magnus Söderbergh, ÖNH, tidigare chefsläkare och initiativtagare
 • Viola Nyman, barnmorska och forskare
 • Anna-Maria Blomgren, Högskolan Väst
 • Malin Samuelsson, kvalitetssjuksköterska kirurgi
 • Dina Jonsson, vårdutvecklare, vuxenpsykiatrin
 • Gunilla Christiansson, utvecklingsledare