Mobil, foto och internet

Generellt tillåtet använda mobiltelefon

I NU-sjukvården är det generellt tillåtet att använda mobiltelefon och dator med eget mobilt bredband, utom i vissa definierade zoner (se nedan) där det råder totalförbud. Tillståndet gäller under förutsättning att säkerhetsavstånd till patientansluten medicinteknisk utrustning hålls (generellt tre meter) och hänsyn till patientsäkerhet, integritet, sekretess och arbetsmiljö tas. Det råder dock ett generellt förbud mot fotografering.

Totalförbud mot mobil i vissa verksamheter

I de verksamheter där det finns mycket känslig utrustning, eller där personalens arbetsförhållanden särskilt måste beaktas gäller förbud mot att använda mobiltelefon eller dator med eget mobilt bredband. De definierade riskzonerna med förbud är: 

  • IVA (intensivvårdsavdelning)
  • UVA (uppvakningsavdelning)
  • HPE (högspecialiserad postoperativ enhet)
  • HIA (hjärtintensivavdelning)
  • Neonatal, avd 34
  • Röntgens laboratorier och undersökningsrum
  • Klinisk fysiologis undersökningsrum
  • Operationsavdelning
  • Förlossningsavdelning
  • Akutens undersökningsrum

Förbud mot fotografering och filmning

NU-sjukvården har ett generellt förbud mot fotografering och filmning. Förbudet finns av hänsyn till patientsekretessen samt anhörigas, andra besökares och även personalens integritet. Det är inte tillåtet att ta några fotografier eller filma utan medverkande personers medgivande. I undantagsfall kan särskilt tillstånd ges av chef för verksamheten.

Tillåtet med ljudupptagning

Ljudupptagning är tillåten om den som gör inspelningen själv deltar i samtalet. Men det är viktigt att de medverkande är informerade om att så sker och de bör vara överens om villkoren. Inspelning kan nekas om samtalet berör även tredje part och det blir en fråga om sekretess.

Reglerna gäller för både patienter, besökare och personal. 

Surfa trådlöst på sjukhuset

Patienter, besökare och anställda har möjlighet att koppla upp sig och surfa kostnadsfritt via det trådlösa nätverket VGR Publikt, på stora delar av NÄL och Uddevalla sjukhus. VGR Publikt är till för patienter, besökare och anställda.

Med tjänsten följer också en användarpolicy som tagits fram för att skydda Västra Götalandsregionens verksamheter, den personliga integriteten och för att upprätthålla god etik.

Användningen av nätverket begränsas och det är bland annat inte tillåtet att besöka webbsidor med pornografiskt och rasistiskt innehåll. Även filnedladdning och andra sidor som främjar kriminell verksamhet kommer att blockeras.