När ska jag ta kontakt med BUP?

Till BUP kan du som barn/ungdom eller vårdnadshavare till ett barn vända dig när barnet eller ungdomen har ett allvarligt psykiskt tillstånd eller uppvisar medelsvåra till svåra symtom som leder till att det är svårt att klara av det dagliga livet. Vid lindrigare varianter av nedanstående sök i första hand din vårdcentral eller Ungas Psykiska Hälsa (UPH), se När BUP inte är rätt instans:

 • Bedömning vid misstanke om suicidrisk
 • Självskadebeteende
 • PTSD (kvarvarande symtom efter svåra händelser)
 • Depression
 • Ångest
 • Ticstillstånd (ofrivilliga ljud eller rörelser)
 • Tvångstillstånd
 • Ätstörningar
 • Missbruk och beroende av alkohol, droger, lösningsmedel eller läkemedel (här krävs det ett nära samarbete med socialtjänsten)
 • Sömnstörning

Följande symtom/diagnosgrupper oavsett svårighetsgrad:

 • ADD/ADHD - Koncentrations/uppmärksamhetssvårigheter, hyperaktivitet, impulsivitet
 • Autismspektrumtillstånd (tidigare Asperger och autism)
 • Bipolär sjukdom
 • Psykos (vanföreställningar/hallucinationer)
 • Könsdysfori (när man inte känner att biologiska kroppen stämmer överens med upplevd könsidentitet, se även Lundströmsmottagningen)

I perioder av hög efterfrågan eller hög arbetsbelastning prioriteras de barn och ungdomar med allvarlig situation först.