När BUP inte är rätt insats

Barn och ungdomar med lindriga till medelsvåra psykiska besvär där endast delar av livssituationen och sättet att fungera i vardagen påverkas ska i första hand vända sig till exempelvis vårdcentral, Ungas Psykiska Hälsa, elevhälsan i skolan (se kontaktuppgifter på hemsidan som hör till ditt barns skola) eller ungdomsmottagning. Dessa verksamheter kan sedan vid behov remittera till BUP. Du kan också söker mer information på 1177.se.

Exempel på lindriga till medelsvåra psykiska besvär då vårdcentral, Ungas Psykiska Hälsa eller liknande är aktuellt: 

 • sömnstörning utan samtidig psykiatrisk sjukdom
 • aptitproblem
 • oro
 • nedstämdhet
 • psykosomatiska symtom exempelvis ont i magen, ont i huvudet
 • stress
 • relationssvårigheter
 • kris

Barn- och ungdomar som lider av psykisk ohälsa men där symtomen bedöms vara en naturlig reaktion på brister eller påfrestningar i miljön bör i första hand ta kontakt med exempelvis socialtjänstens/kommunens råd- och stödverksamheter i sin hemkommun. Se din kommuns hemsida. Socialtjänsten kan vid behov remittera till BUP. Vid akut skyddsbehov av barn och ungdomar utanför kontorstid kontakta 112 eller socialjouren.

Exempel på symtom som antas bero på våld, miljöfaktorer och vanliga livshändelser:

 • oro för förälder som missbrukar
 • oro för föräldrars beteende vid vårdnadstvist
 • oro för att ett barn far illa
 • relations- och utvecklingskriser
 • konflikter
 • normala sorgereaktioner
 • kris
 • normbrytande beteende
 • familjeproblem
 • uppfostringsproblem

Barn och ungdomar med skolsvårigheter hänvisas i första hand till skolans elevhälsa. Barn/ungdomar har rätt till anpassning och åtgärder i skolan som stödjer deras möjlighet att klara målen i skolan oavsett om barnet eller ungdomen har diagnos eller inte. Exempelvis: 

 • oro för att inte klara målen i skolan
 • oro för att kraven i skolan är för höga
 • läs- och skrivsvårigheter
 • tecken på inlärningssvårigheter
 • konflikter och utbrott i skolan 
 • oro för skolmiljö
 • mobbning
 • skolvägran utan samtidig psykiatrisk sjukdom

När svårigheter kvarstår i skolan efter anpassningar kan skolan vara behjälpliga med remiss till BUP eller vårdcentral beroende på svårighetsgrad, se När skall jag ta kontakt med BUP.