Från NU-sjukvårdens styrelse 28 mars: Förbättrad tillgänglighet till planerad vård

Uppdaterad:
Publicerad:

Vid sitt sammanträde den 28 mars kunde NU-sjukvårdens styrelse konstatera att tillgängligheten till planerad vård förbättrats och att trycket på vårdplatser minskat under den senaste tiden.  

Tillgänglighet, produktion, personal och ekonomi  

Rapporten för tillgänglighet, produktion, personal och ekonomi för februari visar att utvecklingen inom flera områden går åt rätt håll i NU-sjukvården. Det gäller exempelvis antalet väntande till planerad vård, som minskat både för första besök och behandlingar. Också beläggningsgraden för vårdplatser har förbättrats och gått ner. Det beror bland annat på att fler vårdplatser varit disponibla.  

Däremot har det skett en försämring gällande ekonomin. Budgetavvikelsen till och med februari uppgick till -25 miljoner kronor. Arbete pågår med att hämta hem effekterna i beslutad åtgärdsplan. Hittills syns effekter främst när det gäller minskade kostnader för bemanningsföretag och minskade kostnader för övertid.  

Revisionsberättelse 2023  

De revisorer som regionfullmäktige utsett att granska styrelsens verksamhet under 2023 bedömer att verksamheten har bedrivits på ett ändamålsenligt sätt. De bedömer dock att det finns brister i hur styrelsen skött verksamheten ur ekonomisk synpunkt och intern kontroll. Samma kritik riktas mot samtliga sjukhus i VGR, som även de tampas med motsvarande svåra utmaningar som NU-sjukvården. Styrelsen tar kritiken på största allvar, och kommer att beakta de rekommendationer som revisorerna lämnat i det fortsatta arbetet.   

Handlingar till mötet  

Kontakt 

  • Ordförande: Anna Kahn (V), telefon: 076-291 85 36    
  • Vice ordförande: Angelica Lundgren Bielinski (M), telefon: 073-083 80 42    

NU-sjukvårdens styrelse