Från styrelsen 1 februari: Godkänd årsredovisning och fortsatt arbete med förvaltningsplan och budget

Uppdaterad:
Publicerad:

Vid årets första sammanträde godkändes årsredovisningen för 2023 av NU-sjukvårdens styrelse. Styrelsen fortsatte också arbetet med förvaltningsplan och budget för 2024, i syfte att nå en verksamhet i balans. 

Årsredovisning 2023 

År 2023 karaktäriserades av utmaningarna att samtidigt upprätthålla vårdproduktionen för att möta ett ökat inflöde, komma tillrätta med brister i arbetsmiljön och den ekonomiska utmaningen. 

Produktionstakten var hög under året, och tillgängligheten till första besök förbättrades avsevärt jämfört med 2022. Däremot fortsatte överbeläggningarna att ligga på en hög nivå under 2023, trots att nya rutiner för gemensam vårdplatskoordinering förbättrade situationen.  

Samtidigt minskade sjukskrivningarna bland personalen, liksom personalomsättningen. Den personalgrupp som ökade mest var undersköterskor. Även sjuksköterskor ökade markant.  

NU-sjukvårdens resultat för 2023 blev -318,4 miljoner kronor. Den negativa avvikelsen mot budget beror framför allt på den snabba kostnadsutvecklingen. 

Styrelsen godkände årsredovisningen för 2023 och överlämnar den nu till regionstyrelsen. 

Förvaltningsplan och budet 2024 

I NU-sjukvården pågår arbetet med att nå en verksamhet och ekonomi i balans. Arbetet tar sin utgångspunkt i den förvaltningsplan och budget som godkänts för 2024.

Vid mötet fick styrelsen information om hur arbetet fortskrider. Eventuella ställningstaganden från styrelsen om ytterligare åtgärder som kan behöva vidtas, behandlas vid styrelsens nästkommande sammanträde, den 29 februari. 

Handlingar till mötet 

Kontakt

Ordförande: Anna Kahn (V), telefon 076-291 85 36   

Vice ordförande: Angelica Lundgren Bielinski (M), telefon 073-083 80 42   

NU-sjukvårdens styrelse