NU-sjukvårdens styrelse godkänner vårdöverenskommelsen om nära specialiserad vård i Fyrbodal

Uppdaterad:
Publicerad:

Det här är en arkiverad äldre nyhet. För aktuella nyheter, gå till Aktuella nyheter.

Vid styrelsemötet den 22 september godkände NU-sjukvårdens styrelse för sin del vårdöverenskommelsen med norra hälso- och sjukvårdsnämnden om nära specialiserad vård i Fyrbodal. Det innebär att NU-sjukvården från 1 november står redo att ta över vården som idag bedrivs av Aleris vid närsjukhusen i Strömstad, Lysekil och Bäckefors.

Nära specialiserad vård i Fyrbodal

För att säkerställa fortsatt tillgång till nära specialiserad vård för invånarna i Fyrbodal när VGR:s avtal med Aleris går ut den 31 oktober, har norra hälso- och sjukvårdsnämnden bett NU-sjukvården ta över uppdraget under en övergångsperiod från 1 november 2022 till och med 31 december 2023. Beställarna har sedan ansvaret att redovisa en långsiktig lösning från 1 januari 2024.

Vårdöverenskommelsen som NU-sjukvårdens styrelse godkände på mötet för sin del beskriver uppdraget och reglerar inriktning, ersättning och uppföljning under den överenskomna perioden. Uppdraget innebär att NU-sjukvården under övergångsperioden ska säkerställa att öppenvårdsbesök och behandlingar erbjuds inom den nära specialiserade vården i Strömstad, Lysekil och Bäckefors i samma omfattning och utfall som inom nuvarande avtal med Aleris i följande medicinska specialiteter:

  • Barn- och ungdomsmedicin
  • Specialistgynekologi
  • Hud inklusive ljusbehandling
  • Kardiologi
  • Logopedi -barn och vuxna
  • Öron-Näsa- Hals – barn och vuxna
  • Ögon – barn och vuxna inklusive ögonbottenfotografering

Vården ska kunna erbjudas fysiskt, digitalt eller mobilt.

– Idag har styrelsen godkänt överenskommelsen för vår del. Nu väntar vi på att norra nämnden såsom beställare av uppdraget behandlar frågan för sin del vid sitt möte den 30 september, säger styrelsens ordförande Peter Heie.

– För att inte tappa tempo har dock NU-sjukvården i avvaktan på nämndens beslut självklart redan påbörjat ett intensivt förberedelsearbete, så att vi säkerställer att invånarna i Fyrbodal även fortsättningsvis erbjuds en god nära specialiserad vård.

Delårsrapport till och med augusti

Delårsrapporten fram till och med augusti månad visar att pandemin fortsatt att påverka NU-sjukvårdens resultat. Utmaningen under den fjärde vågen av covid-19 har i första hand inte varit vård av svårt sjuka patienter, utan den stora frånvaron bland medarbetare.

Det påverkar NU-sjukvårdens möjligheter att nå upp till målsättningarna med 100 procent måluppfyllelse för framför allt behandling/åtgärd under 2022. Under hösten kommer stora ansträngningar att genomföras för att nå produktionsmålen för första besök.

Med start i våras har det skett flera satsningar på löner för sjuksköterskor, barnmorskor och biomedicinska analytiker, särskilt inom 24/7-vården. Under hösten fortsätter satsningen på undersköterskor och flera professioner med gymnasieutbildning.

Trots årets svårigheter är den ekonomiska prognosen att 2022 kommer att kunna ge ett 0-resultat. För att uppnå en ekonomi i balans krävs fortsatt arbete med att effektivisera verksamheten, ta igen delar av den förlorade produktionen samt att räta ut regiongemensamma oklarheter.

Åtgärdsplan för fler digitala vårdkontakter

Efter att en viss tillbakagång noterats när det gäller digitala vårdmöten i NU-sjukvården gav styrelsen vid mötet den 2 juni sjukhuset i uppdrag att återkomma med en åtgärdsplan för att öka antalet digitala vårdkontakter och nå uppsatta mål och beställning. Vid styrelsemötet den 22 september presenterades åtgärdsplanen som nu tagits fram. Bland aktiviteterna finns att erbjuda mer stöd till medarbetare och patienter att använda digitala vårdmöten, undanröja tekniska hinder och att arbeta med olika kommunikationsinsatser.

Handlingar till mötet 22 september

Nästa styrelsemöte är 27 oktober.

Pressmeddelande från NU-sjukvårdens styrelse publiceras på detta sätt så snart som möjligt efter styrelsens sammanträde. 

Kontakt

Peter Heie, NU-sjukvårdens styrelse, ordförande. Tel: 070-313 86 80
   
Carina Åström, NU-sjukvårdens styrelse, vice ordförande. Tel: 070-290 60 85