Jobba inom paramedicin

Verksamheter inom paramedicin

Inom paramedicin arbetar arbetsterapeuter, fysioterapeut, kuratorer, sjuksköterskor, arbetsterapibiträden och rehabassistenter. Tillsammans jobbar vi med rehabiliterande insatser för NU-sjukvårdens patienter inom somatisk vård. Hos oss har du möjlighet att arbeta med både öppenvård och slutenvård.

Hos oss är det viktigt med kompetensförsörjning och det finns stora möjligheter till specialisering och kompetensutveckling. Du får möjlighet att jobba tvärprofessionellt och samtidigt möjlighet till erfarenhetsutbyte inom din profession.

Verksamheten har som ambition att vara ledande i omställningen till god och nära vård.

Tillsammans kan vi tillse rätt insats med rätt kompetens till rätt patient!

 

Arbetsterapi

Arbetsterapi jobbar främst med bedömning av aktivitetsförmåga och hjälpmedelsbehov efter sjukdom/skada, mot sjukhusets somatiska avdelningar. Vi arbetar även omfattande med rehabilitering efter neurologiska skador på rehabavdelning och i dagvårdsform.
En stor del av fokuset är att tillse en säker hemgång för patienten.
På enheten bedrivs bland annat specialiserad handrehabilitering samt behandling i dagvårdsform för reumatoligipatienter.
Arbetsuppgifterna kan variera och anpassas efter dina intressen över tid.

Fysioterapi

Fysioterapi jobbar främst med bedömning av funktionsförmåga efter sjukdom/skada för att tillse en säker hemgång efter sjukhusvistelsen. På enheten bedriver vi specialiserad vård både på avdelning och inom öppenvård till exempel hjärtrehabilitering, reumatologi, barn, neurologi och bäckenbotten/kvinnohälsa. 

Kuratorn

Kuratorn jobbar främst med patienter i behov av kris-, stöd- och rådgivande samtal och har kunskaper i socialjuridiska frågor och samhällets resurser. Kuratorn möter utöver patienter även anhöriga och patient/anhöriga tillsammans för samtal. Mottagningen arbetar sjukhusövergripande mot verksamheter inom öppen- och slutenvården både enskilt och i team. Det finns en stor variation i arbetsinnehåll.

Vårdplaneringsenheten

Vårdplaneringsenhetens personal arbetar med patienter som bedöms vara i behov av fortsatta insatser i kommun och/eller primärvård efter slutenvården. De fortsatta insatserna planeras i korta avstämningsmöten och vid behov deltar personalen vid SIP-möten i slutenvården.

Vårdplaneringsenhetens personal arbetar med omsorgskoordinering på akutmottagningen. Genom att identifiera patienter på akutmottagningen som efter läkarbedömning inte är i behov av slutenvård, men behöver omsorg i hemmet innan hemgång, erbjuds ett snabbare omhändertagande som möter den vårdsökandes behov.

Film om paramedicin i NU-sjukvården

Film om paramedicin i NU-sjukvården