Från styrelsen 29 februari: Fortsatt arbete med förvaltningsplan och åtgärder för en ekonomi i balans

Uppdaterad:
Publicerad:

Under mötet den 29 februari fick NU-sjukvårdens styrelse information om läget med förvaltningsplan och budget för 2024, och vilka åtgärder som pågår inom förvaltningen för att nå en ekonomi i balans.  

Andra frågor som togs upp: 

Patientsäkerhet 

NU-sjukvården har haft stort fokus på att klara slutenvårdens beläggningssituation, och åtstramande ekonomiska resurser. Trots det har många åtgärder och förbättringar gjorts, när det gäller patientsäkerhet. Några aktiviteter som kan nämnas är arbetet med sjukhusgemensamma rutiner, säkrare läkemedelshantering och det fortsatta samarbetet med kommuner och primärvård, i syfte att öka säkerheten i vårdens övergångar, men också för att minska antalet utskrivningsklara patienter.   

Tillgänglighet, produktion, personal och ekonomi 

Vid mötet fick styrelsen årets första rapport om hur tillgänglighet, produktion, personal och ekonomi såg ut i januari.  

Rapporten visar att antal väntande till såväl första besök, som till behandling minskat. Siffran ligger nu på den lägsta sedan våren 2021.  

Även medelvårdtiden och den tid som en patient är inlagd på sjukhuset har minskat. Trots detta har det varit svårt att få ner beläggningsgraden, som fortsatt ligger på en hög nivå.  

En kraftig minskning noteras vidare när det gäller medarbetarnas mer- och övertid. Detsamma gäller NU-sjukvårdens kostnader för bemanningsföretag.  

Resultatet för januari uppgick till -34 miljoner kronor och en budgetavvikelse på -13 miljoner kronor.  

Handlingar till mötet 

Det är just nu problem att nå handlingar till VGR:s politiska möten digitalt. Kontakta NU-sjukvårdens myndighetsbrevlåda, nusjukv.kansli@vgregion.se om du söker information om handlingar. 
Handlingar till mötet 

Kontakt

Ordförande: Anna Kahn (V), telefon 076-291 85 36   

Vice ordförande: Angelica Lundgren Bielinski (M), telefon 073-083 80 42   

NU-sjukvårdens styrelse