Förbud mot korridorplatser från 1 oktober

Arbetsmiljöverket har beslutat att förbjuda NU-sjukvården att använda vårdplatser i korridorer inom område I från 1 oktober. Beslutet kommer efter en längre dialog mellan AMV, NU-sjukvården och fackliga organisationer.

I november förra året begärde lokala representanter för fackförbunden Kommunal, Vårdförbundet, Vision och SACO att Arbetsmiljöverket, AMV, skulle granska arbetsmiljön inom NU-sjukvårdens område I. Detta följdes upp genom en inspektion av AMV på NÄL den 21 januari.

Den 5 juli kom Arbetsmiljöverkets beslut. Det innebär att avdelningar inom område I inte får vårda patienter i korridorer eller i ”expeditioner, undersökningsrum, behandlingsrum, dagrum eller duschrum /…/ när dessa utrymmen behövs för sitt egentliga ändamål”. Förbudet gäller från den 1 oktober och inkluderar även så kallade burspråksplatser.

Hårdare tryck på vårdsystemet

– Beslutet var väntat. Vi behöver förbättra arbetsmiljön på många vårdavdelningar, inte bara inom område I, säger sjukhusdirektör Lars Wiklund. Vi vill självklart inte ha överbeläggningar och patienter i korridorer, eftersom det leder till dålig arbetsmiljö och risker för patienterna.

Att det ändå blir överbeläggningar, inte minst nu under sommaren, beror inte enbart på vad som händer inom NU-sjukvården.

– Idag vårdar vi allt fler, allt äldre och allt sjukare människor och därför har trycket ökat på hela vårdsystemet. Vi delar den här utmaningen tillsammans med andra sjukhus i andra delar av landet, men också tillsammans med kommuner, primärvården och andra vårdgivare.

– Det är bra att Arbetsmiljöverket sätter fingret på arbetsmiljöaspekterna kopplade till den här samhällsutvecklingen.

Mer tid för patienterna

NU-sjukvården har varit i dialog med AMV under hela våren för att resonera om hur ett förbud ska utformas för att ge bästa effekt.

– Vi arbetar sedan i höstas utifrån en nollvision mot överbeläggningar och för att lyckas krävs många olika typer av åtgärder, säger Lars Wiklund. Det är ett långsiktigt arbete, som vi måste prioritera helt oavsett beslutet från Arbetsmiljöverket.

– Det handlar om alltifrån att korta vårdtider och i vissa fall undvika att patienter skrivs in på sjukhuset, till att se på lokalmässiga förutsättningar och utvärdera nya samarbeten och vårdformer med externa vårdgivare.

– Under hösten kommer vi också att genomföra så kallade uppgiftsväxlingar, för att sjuksköterskorna på vårdavdelningarna ska få mer tid till patienterna. Då kommer vi sannolikt behöva anställa nya yrkesgrupper inom exempelvis administration och service.

Bryta den onda cirkeln

– Men den främsta orsaken till dålig arbetsmiljö på vårdavdelningarna handlar om att vi saknar personal. Många av våra vårdavdelningar har haft vakanta tjänster under hela året. Det skapar en ond cirkel. Personalbristen gör att arbetsbelastningen blir högre och att det kan bli svårt att få återhämtning.

– Därför är åtgärderna för bättre arbetsmiljö en förutsättning för att vi ska kunna behålla den engagerade personal vi redan har och på sikt locka fler att välja vårdyrket, säger Lars Wiklund. 


Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:18