Allmänt om histopatologiska prover (PAD)

Allmänt

Provtagaren ansvarar för att remisser och etiketter är rätt ifyllda och att rätt remisstyp används för avsedd undersökning. Innan provtagning påbörjas ska remiss och provtagningskärl märkas.

Observera provtagningskärl får ej märkas på lock.

Sätt på locken ordentligt!

Föreskrifter om åtgärder för att förhindra förväxlingar inom hälso-sjukvården. Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS 1989:1)

Prov från smittfarlig patient

Provtagningskärlets utsida får inte kontamineras. Märk remiss och provtagningskärl med smittvarningsmärke ”BLODSMITTA”. Placera provtagningskärlet i en extra burk för skydd under transport. Även denna burk märks med ”BLODSMITTA”.  Se lokala anvisningar!

Provtagning histopatologi

Vävnadsprovet skall behandlas med yttersta försiktighet. Den insända biopsin eller preparatet måste vara tillräckligt stort och förutom den sjuka vävnaden ävenomfatta intilliggande normal vävnad.

Det är till stor hjälp om insändande läkaren märker ut speciella områden t.ex entumör som är svår att lokalisera, resektionsränder där radikaliteten är osäker.Relevanta kliniska upplysningar och aktuella frågeställningar förbättrar möjlighetertill en korrekt bedömning av provet.

Identitetsmärkning

Provtagningskärlet (obs! ej locket) skall vara märkt med

  • Patientens namn och personnummer (10 siffror)
  • Preparatets art
  • Mottagningens eller avdelningens namn
  • Operationsdatum

Provtagningskärl

Om prov tagits från olika lokalisationer ska detta anges på provtagningskärlet genom numrering med romerska siffror. Samma information ska anges på remiss. Vid pariga organ anges sida, Höger I, Vänster II.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24