Lunga/Bronker

Borstprov

Allmänt

Använd glas med mattrand. Märk glasen med patientens namn och personnummer (10 siffror). Objektglas rekvireras från Marknadsplatsen art.nr 102757580.

Använd blyertspenna. Glasen skall också märkas om prov tas från olika delar av lungan  och höger/vänster lokalisation. Skriv motsvarande på remissen med uppgift om de olika märkningarnas betydelse. 

Remiss

Allmän cytologi.

Utförande

Borstprovet rullas av genom att rotera borsten några gånger mot objektglaset.

Fixering

Glasen sätts omedelbart ner i en kyvett med 95% etanol. Låt fixera i 30 min. Därefter lufttorkas glasen.

Transport

Glasen insänds väl emballerade i transportförpackning av plast (finns att rekvirera från Cyt.lab.), tillsammans med fullständigt ifylld remiss. OBS! Skicka lungcytologi och px-bronk i olika provpåsar, då formaldehydångor kraftigt försämrar färgningsresultat på cytologiskt material. Interntransport Näl – Uddevalla

Övrigt

Märk ut ev. blodsmitta.

 

Bronksköljvätska

Allmänt

Bronksekretet är uppslammat i koksalt. Prov insänds i 10 ml centrifugrör med skruvkork Marknadsplatsen art.nr 102769965. Röret märks med namn och personnummer(10 siffror)och avsändare. Finns flera rör skall de numreras och lokalisation anges. Samma information skall anges på remiss.

Remiss

Allmän cytologi.

Fixering

Bronksköljvätskan insänds ofixerad.

Transport

Provröret insänds väl emballerat tillsammans med ifylld remiss till Cyt.lab. OBS!  Skicka cytologiskt material och px-bronk i olika provpåsar  Interntransport Näl – Uddevalla.

Övrigt

Märk ut ev. blodsmitta.

 

Sputum

Allmänt

Provburk ,Marknadsplatsen art.nr 102719119  märks med namn, personnummer, datum, avsändare.Prov tas på morgonen direkt efter uppstigning, före måltid och tandborstning. Munnen sköljes med vatten före provtagningen och näsan snyts ur. Patienten måste instrueras om provtagningens syfte.. En mycket kraftig och djup upphostning fordras, då slem från de djupare luftvägarna och ej saliv önskas. Tag gärna hjälp av sjukgymnast. Patienten skall hosta direkt i provburken.

Remiss

Allmän cytologi.

Utförande

Provtagning görs tre dagar i följd varefter de tre proverna tillsammans med tre remisser insänds till cyt.lab.

Fixering

Upphostningen blandas omedelbart med 70 %-ig etanol. Blanda väl, gärna med träpinne.

Transport

Insänds väl emballerat tillsammans med ifylld remiss till Cyt.lab. Interntransport Näl – Uddevalla 

Övrigt

Märk ut ev. blodsmitta.

 

Borstprov från oesophagus, ventrikel, gallvägar

Allmänt

Prov stryks ut på objektglas med mattrand ,Marknadsplatsen art.nr 102757580. Märk glasen med patientens namn och personnummer (10 siffror). Använd blyertspenna. Om utstryk görs på olika lokalisationer skall detta anges på glas och remiss.

Remiss

Allmän cytologi

Fixering

Glasen ställes omedelbart i kyvett med 95%-ig etanol. Låt fixera i 30 min. Därefter lufttorkas glasen.

Transport

Glasen insändes i transportförpackning av plast (rekvireras från Cyt.lab) tillsammans med ifylld remiss. Interntransport Näl- Uddevalla.

Övrigt

Märk ut ev blodsmitta.

Senast uppdaterad: 2017-10-18 12:24