Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Transfusionskomplikationer

Komplikation vid blodtransfusion kan antingen uppträda * i direkt anslutning till transfusion eller inom de närmaste timmarna * med en fördröjning på dygn/veckor eller * med en fördröjning på veckor/månader. Kännedom om orsaken är ofta nödvändig för att adekvata motåtgärder skall kunna sättas in.

HANDLÄGGNING AV AKUTA TRANSFUSIONSKOMPLIKATIONER enligt Socialstyrelsens gällande författning.

Vid inträffad transfusionskomplikation:

  1. Avbryt omedelbart transfusionen.
  2. Håll venvägen öppen, ge intravenös infusion av 0,9 % NaCl eller Ringer-acetat-lösning.
  3. Meddela ansvarig/jourhavande läkare på vårdavdelningen. Notera reaktionen i transfusionsjournalen.
  4. Kontrollera att patientens identitet stämmer med blodenhetens följesedel och att AB0- och RhD-grupp på blodenhetens etikett är förenlig med patientens journaluppgift om blodgrupp.

Om ansvarig läkare bedömer att komplikationen skall utredas:

  1. Skicka blodpåsen och nytaget patientprov till transfusionsmedicin och remiss som anger omständigheterna.
  2. Mät patientens timdiures, notera urinens färg.

 

 

Typ av reaktion

Symptom

Orsak

Klinisk handlingsplan

Allergisk, lätt

Klåda, urtikaria

Oftast okänd,   ibland antikroppar mot plasmaproteiner

Steg 1-4 ovan.

Ge antihistamin   i.v. Fortsätt transfusionen om symptomen upphört inom 30 min. I annat fall   tillämpa något av alternativen nedan.

 

Allergisk, svår och   febril

Ångest, klåda,   frossa, feber, oro, ansiktsrodnad, tachycardi, blodtrycksfall, anafylaktisk   reaktion

Antikroppar mot   leukocyter, trombocyter, plasmaproteiner (IgA), mikrobiell kontamination av   blodkomponent som gett toxikemisepsis

Steg 1-6 ovan.

Ge antihistamin,   antipyretika, ev kortikosteroider. Vid fortsatt transfusion, ge leukocytfria   komponenter. Chockbehandling vid anafylaktisk reaktion. Till patient med   anti-IgA ges tvättade erytrocyter, resp. IgA-fri plasma. Vid misstänkt sepsis   blododla, ge antibiotika.

 

Akut hemolytisk

Ångest, bröst- och   ländsmärtor, huvudvärk, oro, dyspné, frossa, feber, chock, blodtrycksfall,   röd urin, hemoglobinemi, oförklarlig blödning

Intravaskulär   hemolys p g a blodgruppsoförenlighet. Gramnegativ sepsis p g a   bakteriekontaminerad blodkomponent.

Steg 1-6 ovan.   Chockbehandling, adrenalin, oxygen, ev kortikosteroider. Forcerad diures med   vätska och diuretika vid hemoglobinemi. Kontakta regional transfusionsmedicin   för ev plasmabyte vid massiv hemoglobinemi eller DIC. Vid misstänkt sepsis   blododla, ge antibiotika. Utred snarast.

 

 

Enbart lätt och måttlig urtikaria antecknas i patientens journal, men behöver i regel inte utredas med provtagning. Alla andra komplikationer ska alltid rapporteras till transfusionsmedicin för att utredas.

Vid säkerställd eller misstänkt svår transfusionskomplikation ta kontakt med Transfusionsmedicins jourhavande läkare

Remiss och prover till transfusionsmedicin
Rapport transfusionskomplikation skall vara fullständigt ifylld och innehålla uppgift om typ av reaktion, given mängd blod och typ av blodkomponent och blodenhetens nummer.
Vid reaktioner på erytrocyter tas nya prover på patienten, 2 x EDTA-rör, 7 mL (lila propp). Dessa prover skickas med rapport transfusionskomplikation och blodkomponenter till transfusionsmedicin.

Senast uppdaterad: 2019-06-20 19:51