Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Svalgodling

Medicinsk bakgrund

Den viktigaste och vanligaste orsaken till bakteriell svalginfektion och tonsillit är betahaemolytiska streptokocker grupp A. Även streptokocker tillhörande grupp C och G associeras till svalginfektion och ibland utbrott.
Analys avseende betahemolytiska streptokocker grupp A, C och G utförs rutinmässigt.
Utökad odling utförs när det av beställningsblanketten framgår att patienten är immunsupprimerad, ex cancer, AML (akut myeloisk leukemi), KML (kronisk myeloisk leukemi), KLL (kronisk lymfatisk leukemi), tumösjukdom, vid cytostatikabehandling, vid frågeställningen epiglottit, samt smittspårning avseende meningokocker)

Svalgprov kan användas för påvisande av difteri, svalggonorré, meningokocker, svamp och Archanobacterium heamolyticum.

Difteriundersökning utförs på Klinisk mikrobiologi SU, beställningsblankett.

Beställningsblankett gul A5

Kryssa i svalg under kolumnen Odling luftvägar.  Ange relevanta kliniska data, ev. antibiotikabehandling, speciella frågeställningar.

Provtagning

Provtagningspinnen rullas över den ena eller båda tonsillerna. Undvik att låta provtagningspinnen beröra tungan. Finns beläggningar förs pinnen in under dessa. Den förs sedan ner röret.

Transport och förvaring

Hållbarhet 48 timmar. Kylförvaring och kyltransport.

Svar

Inom 1-3 dygn.
Fynd av betahemolytiska streptokocker telefonbesvaras.

Övrig information

Betahemolytiska streptokocker förutsätts vara penicillinkänsliga. Det förekommer att betahemolytiska streptokocker grupp A, C eller G är resistenta mot erytromycin och/eller tetracyklin. Resistensbestämning mot erytromycin utförs alltid. Vid nedsatt känslighet mot erytromycin görs utvidgad resistensbestämning. Återinsjuknande i ny streptokockinfektion efter avslutad penicillinbehanding beror inte på resistens (resistens hos betahemolytiska streptokocker mot penicillin finns hittills ej rapporterad). Återinsjuknande kan bero på bl a ny smitta, tolerans (långsam avdödning) hos den infekterande bakteriestammen eller på så riklig förekomst av betalaktamas i saliven att penicillin bryts ned.

Archanobacterium haemolyticum är en ovanlig orsak till infektioner i övre luftvägarna. Infektionerna drabbar oftast personer i 20-30 årsåldern och är ofta förenade med ett utslag. Bakterien är föga påverkbar av penicillin. Ange på remissen om misstake om A. haemolyticum föreligger.

Utökad svalgodling som utförs då man söker påvisa andra bakterier än betahemolytiska streptokocker har mycket begränsat värde. Man har vad gäller bakteriella svalginfektioner hos normalbefolkningen endast funnit samband mellan svalgbesvär och betahemolytiska streptokocker tillhörande grupperna A, C eller G. Något sådant samband för andra bakterier som pneumokocker eller Haemophilus influenzae har man inte kunnat påvisa. Hos patienter med nedsatt immunförsvar kan däremot utökad svalgodling i vissa fall ge värdefull information.

Mätprincip

Odling

Ackrediterad

Ja

Senast uppdaterad: 2020-04-29 14:14