Denna webbplats använder teknik som troligen inte stöds i din webbläsare, därför kan vissa saker se konstiga ut eller inte fungera. Vi rekommenderar att du byter till en modern webbläsare istället.
Gå direkt till huvudinnehållet

Sårodling, sårsekret, aerob odling

Sårodling tas för att kunna rikta behandling vid kliniska tecken till infektion i öppna sår som operationssår, traumatiska sår, sticksår, brännsår, impetigo, infekterade exem, bensår e t c.

Aerob odling innebär att provet undersöks avseende förekomst av aeroba bakterier. Denna odlingstyp är lämplig för ytliga infektioner. Aerob och anaerob odling innebär att provet undersöks på förekomst av både aeroba och anaeroba bakterier. Provmaterial från djupa mjukdelsinfektioner, abscesser, operationssår etc undersöks på detta sätt. Om anaeroba bakterier särskilt misstänks noteras det på remissen.

Alla öppna sår härbärgerar bakterier exempelvis från omgivande hud. Många kroniska sår som trycksår och bensår är förorenade med tarmbakterier (gramnegativa stavar) utan att dessa är orsak till infektion. Bakterier som orsakar infektion hittas lättast i prov taget från sårkanter efter rengöring. En noggrann rengöring av såret måste därför göras innan odling tas.

Koagulasnegativa staphylokocker ger sårinfektion nästan uteslutande i närvaro av främmande kropp som protes eller kateter. För provets handläggning är det därför av största vikt att uppgifter om sårets art och lokalisation samt eventuell nedsatt motståndskraft hos patienten anges på remissen.

Pasteurella multocida kan ge allvarliga infektioner efter hund- och kattbett. Gramnegativa tarmbakterier är för det mesta lågpatogena och har tveksam significans i öppna sår med undantag av t. ex. operationssår och brännskador.

Speciellt varma sommrar förkommer fynd av Vibrio bakterier i sårodlingar. Kallas ibland för badsårsfeber. Om flera bakterietyper påvisas i sårsekret, kan detta vara tecken på otillfredsställande provtagningsmetodik och bör föranleda förnyad provtagning.

Odling avseende jästsvamp utförs vid begäran.

Se separat anvisning för odling från abscess, punktat, biopsier, proteser, kateter.

Beställningsblankett gul A5

Kryssa i ytlig eller djup infektion under kolumnen "Odling sår". Kryssa i eller ange vilken typ av sår samt var på kroppen det är lokaliserat. Ange symptom och frågeställning, misstanke om underliggande osteit, eventuell nedsatt immunitet eller bakomliggande sjukdom som diabetes. Ange eventuell antibiotikabehandling och/eller antibiotikaallergi.

Material

Sårsekret

Provtagningsmaterial

eSwab transportmedium med vit eller rosa kork

Provtagning

Mekanisk sårrengöring utföres med fuktad tork (koksalt eller vatten). Prov tas med bomullspinne från sårets botten eller vid gränsen till frisk vävnad. Pinnen nedförs därefter i provtagningsröret.

Transport och förvaring

Hållbarhet 48 timmar. Kylförvaring och kyltransport.

Svar

Efter 1 - 3 dygn

Anaerob odling efter 2 - 5 dygn

Fynd av betahemolytiska streptokocker och Staphylococcus aureus rapporteras och resistensbestäms. Dock anges resultatet av resistensbestämningen av betahemolytiska streptokocker i sår endast om stammen har nedsatt känslighet för erytromycin eller om uppgifter angående antibiotikabehandling eller antibiotikaallergi finns angivet på beställningsblanketten. Betahemolytiska streptokocker är känsliga för penicillin, någon resistensutveckling har ännu ej rapporterats. Gramnegativa stavar koloniserar ofta ytliga kroniska sår men kan även orsaka infektion framför allt vid olika bakomliggande orsaker som diabetes mellitus och nedsatt immunförsvar. I övrigt bedöms relevans och undersöks olika bakteriearter som hittas i provet utifrån uppgifter på remissen.

Mätprincip

Odling

Ackrediterad

Ja

Senast uppdaterad: 2020-04-29 14:21