Vid Hälso-Sams möte 2018-12-06 beslutades att ortopedi inom NU-sjukvården utses till universitetssjukvårdsenheter

Arvin Yarollahi

Universitetssjukvård

I det nuvarande nationella ALF-avtalet som gäller sedan 1 januari 2015 lanseras begreppet universitetssjukvård. Universitetssjukvården är de delar av hälso- och sjukvården som har forskning, utbildning och utveckling som kärnverksamhet vid sidan av den dagliga vården.

Universitetssjukvård definieras i det nationella ALF-avtalet under avsnittet parternas avsiktsförklaring:

Genom detta avtal är parterna överens om att gemensamt främja hälso- och sjukvårdens utveckling genom ett fördjupat och vidgat samarbete inom forskning, utbildning och utveckling. Parterna är vidare överens om att sträva mot en ökad samordning och koncentration av de resurser som görs tillgängliga i samarbetet.

I nationella ALF-avtalets första paragraf står:

Universitetssjukvårdens kärnverksamhet ska, jämte hälso- och sjukvård, vara klinisk forskning och utbildning liksom kunskapstillämpning och kunskapsspridning för hälso- och sjukvårdens utveckling.

Universitetssjukvården ska

·fortlöpande bedriva forskning av hög nationell och internationell kvalitet
·bedriva utbildning av hög kvalitet
·följa den internationella utvecklingen inom medicinsk forskning, utbildning och hälso- och sjukvård
·bidra till en evidensbaserad hälso- och sjukvård genom att överföra egna och andras forskningsresultat till praktisk vård och fortlöpande utvärdera etablerade och nya metoder
·förmedla resultatet av sin verksamhet till övriga delar av hälso- och sjukvården
·samverka med näringslivet och patientorganisationer

Universitetssjukvårdens miljöer kännetecknas av hälso- och sjukvård av hög kvalitet, sjukvårdshuvudmannens uttalade uppdrag för forskning och utbildnings, innovativ kultur och en incitamentsstruktur för kunskapsutveckling. Universitetssjukvården ställer särskilda krav på organisationsutformning, vetenskapligt ledarskap, infrastruktur och finansiering. Landsting som ingår avtal med en privat vårdgivare ska säkerställa att utbildning och forskning kan utföras med hög kvalitet även hos den vårdgivaren.

Senast uppdaterad: 2019-02-26 08:49