Vårmöte i Perinatologi 18-19 maj 2017, Umeå

Behandling med högdos alternativt lågdos oxytocin för värkstimulering under förlossning.

Introduktion: Värksvaghet under förlossning är ett centralt problem inom förlossningsvården, drabbar fler än en tredjedel av förstföderskorna och är en bidragande orsak till den ökade kejsarsnittsfrekvensen. Det saknas evidens för både vad en optimal dosering av oxytocin är för värkstimulering och oxytocinets effekt på förlossningsupplevelsen.

Syftet med studien var att jämföra förlossningsutfall och förlossningsupplevelse hos kvinnor med värksvaghet där högdos respektive lågdos oxytocin administreras. Hypotesen var att hög dos oxytocin medför färre kejsarsnitt utan negativt neonatalt eller maternellt utfall.

Metod: Studien var en dubbelblind randomiserad kontrollerad klinisk prövning. Friska förstföderskor med normal, fullgången graviditet, ett foster i huvudbjudning, spontan förlossningsstart och en definierad värksvaghet randomiserades till hög alternativt låg dos av oxytocin (33,2 respektive 16,6 µgram oxytocin/1000 ml NaCl). Primär utfallsvariabel var andel akuta kejsarsnitt. Enkäten Childbirth Experience Questionnaire (CEQ) användes för att studera den totala förlossningsupplevelsen

Resultat: Under en treårsperiod inkluderades 1 295 kvinnor från 6 förlossningsavdelningar i Sverige. Studien avslutades i oktober 2016.  Antal kvinnor med hög dos oxytocin var 648 st respektive 647 st med låg dos.  Preliminära resultat visar ingen signifikant skillnad i frekvens kejsarsnitt mellan hög- respektive lågdos (12.4% vs 12.3%; p-värde 1.0). Det fanns inte heller signifikant skillnad i frekvens av spontana vaginala förlossningar mellan grupperna (72.8 % vs 72.7%; p-värde 1.0). Analys pågår och ytterligare data kommer att presenteras.

Konklusion: Studien ger en ökad kunskap om syntetiskt oxytocin och dess effekt på förlossningsförloppet och kan bidra med att förbättra rutiner i samband med oxytocinbehandling vid en definierad värksvaghet.