Vårmöte i Perinatologi 18-19 maj 2017, Umeå

Att kommunicera med  föräldrar som har svårigheter att förstå och  tala det svenska språket  - en intervjustudie med vårdpersonal på neonatalavdelning.

Abstract

Bakgrund: På en neonatalavdelning vårdas sjuka och för tidigt födda barn. Vårdpersonalen möter dagligen dessa föräldrar var av en del är immigranter och förstår och talar inte det svenska språket. Detta förvårar kommunikation mellan personal och föräldrar samt för föräldrars möjlighet till delaktighet i sitt eget barns vård och behandling.

Syfte: Att belysa vårdpersonal på neonatalavdelning, deras erfarenhet av att kommunicera med föräldrar som har svårigheter i att tala och förstå det svenska språket.                                                         

Metod: Intervjuer med 60 vårdpersonal på fem neonatalavdelningar i västra Sverige: 10 läkare, 25 sjuksköterskor och 25 undersköterskor/barnsköterskor. Intervjuerna analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys. 

Resultat: Vårdpersonalens erfarenhet belystes i huvudkategorin: “En känsla av maktlöshet i avsaknad av riktlinjer vilket leder till bristande kommunikation”. Vårdpersonalen beskrev att de upplevde oförmåga att utföra sitt arbete på rätt sätt vilket kan sammanfattas att vårdpersonalen kände frustration när de inte nådde fram med viktig information till föräldrarna.  Att finna egna strategier, vårdpersonal fann egna vägar att kommunicera med hjälp av kroppsspråk och teknologiska hjälpmedel. Beroende av andra, vårdpersonal var beroende av att samtala via tolk för att kommunicera med föräldrarna.  

Slutsats: Organisations förändringar är nödvändiga för att möjliggöra för familjer som inte talar svenska språket, deras delaktighet i sitt eget barns omvårdnad. Riktlinjer måste utformas hur tolk ska användas för att öka dessa föräldrars delaktighet i sitt barns vård, samt etablera rutiner där tolk används i den dagliga omvårdnaden.